Metsäpäivät 2022 | Ohjelma

Valtakunnallisten Metsäpäivien 27.–28.10.2022 pääteemana on metsien monipuolinen kestävä käyttö mutta myös kestävyyden murros. Millaista on tulevaisuudessa kestävä metsien käyttö?

Tule kuuntelemaan Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkäsen, työhyvinvointilähettilään Frank Martelan ja lukuisten metsäalan asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja – tutustu ohjelmaan ja valitse kiinnostavimmat palat yhteensä neljältä lavalta, joista yksi on jälleen omistettu avoimelle ja eteenpäin vievälle keskustelulle.

Osta lippusi Metsäpäiville


OHJELMA TORSTAINA 27.10.2022

Ohjelma tarkentuu jatkuvasti.

YHTEINEN OHJELMA | BYSA-SALI

09.00-09.30 Aamupala

Minimessut alkavat: poikkea tutustumaan ja verkostoitumaan 20 metsäalan toimijaan ja yritykseen. Avoinna koko torstain.

09.30-10.00 Avajaissanat ja keynote-puheenvuoro

Keynote-puhuja on huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen, jonka mukaan lähitulevaisuudessa Suomelle pitää määritellä uusi riittävä huoltovarmuuden taso ja turvata sille riittävät resurssit. 

10.00-10.50 Paneelikeskustelu: Millaista on tulevaisuudessa kestävä metsien käyttö?

Keskustelijoina Huoltovarmuuskeskuksen energia-asiantuntija Pia Oesch, Suomen metsäkeskuksen metsähoidon johtava asiantuntija Markku Remes, WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen ja Helsingin yliopiston professori ja ilmastopaneelin jäsen Timo Vesala. Juontajana toimittaja ja uutisankkuri Shahin Doagu.

Metsien käytön kestävyyden määrittely on murroksessa. Taustalla vaikuttavat ilmastokysymykset ja monimuotoisuuden turvaaminen sekä myös huoltovarmuuskysymykset. Mikä vaikutus huoltovarmuudella on metsien kestävään käyttöön ja onko metsä yhä suomalaisten kriisiaikojen turva – niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti, ympäristö- ja ilmastonäkökulmia unohtamatta.

11.00-12.00 Ohjelmaa 3 teemalavalla ja keskustelulavalla

Valitse lavojen 25 minuutin pituisten ohjelmapalojen joukosta sinua kiinnostavimmat: BYSA 1, BYSA 2, BYSA 3, KESKUSTELULAVA

12.00-13.15 Lounas

13.15-15.30 Ohjelma 3 teemalavalla ja keskustelulavalla jatkuu

15.3o-16.00 Iltapäiväkahvit

16.oo-16.45 Keynote: Merkityksellisyyden ylläpito haastavina hetkinä

Työhyvinvoinnin asiantuntija Frank Martela, FT, VTT, hyvinvoinnin psykologian dosentti, Aalto-yliopiston lehtori, Tuotantotalouden laitos

Metsäpäivillä Martela puhuu muun muassa työn merkityksellisyyden ylläpitämisestä haastavina hetkinä ja tulevaisuudenuskon ylläpitämisestä murrosvaiheessa.

16.45-17.15 Metsäalan huomionosoitukset

Suomen Metsäsäätiö palkitsee Metsäpäivillä joukon metsäammattilaisia ansiokkaasta työstä suomalaisen metsäelinkeinon hyväksi.

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla ja palkitsee Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendistit.

17.0o-19.00 Loimu ry:n Urafoorumi – opiskelijoiden työelämätapahtuma

Työnantajien ständejä ja työpajoja

17.15-19.00 Työpajoja

19.0o-23.00 Metsäpäivien iltamat

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset, musiikkia, verkostoitumista ja After work -buffet.


LAVAOHJELMA | BYSA 1 -SALI

11.00–11.25 Luke & Syke: Mitä kestävyys voi tarkoittaa metsien käytössä?

Katriina Soini, johtava tutkija, tutkimuspäällikkö & Sari Pynnönen, tutkija, Luonnonvarakeskus

Keskustelu metsien käytön kestävyydestä voi toisinaan vaikuttaa sekavalta ja on usein polarisoitunutta. Tällainen keskustelu ei välttämättä edistä kestävyyden tavoittelua. Soini esittelee kolme tapaa lähestyä kestävyyttä poliittisena, toiminnallisena ja relationaalisena ajatusmallina. Pynnönen esittelee vaihtosuhteita (trade-off) metsien käytön kestävyyden tarkastelun työkaluna. Pohdimme, miten lievennetään metsien käytön ristiriitoja ja luodaan yhteishyötyjä sekä parannetaan vuorovaikutusta.

Kommentaattorina on Eeva Primmer, tutkimusjohtaja, professori, Suomen Ympäristökeskus

11.35–12.00 Luonnonvarakeskus: Metsien tiukan lisäsuojelun vaikutuksia

Matleena Kniivilä, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus 

EU:n biodiversiteettistrategia tähtää monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä. Strategialla pyritään lisäämään suojellun pinta-alan osuutta 30 prosenttiin EU:n maa- ja merialueista. Tästä kolmasosan tulisi olla tiukasti suojeltua. Luonnonvarakeskus on arvioinut metsien tiukan lisäsuojelun vaikutuksia hakkuumahdollisuuksiin, metsäsektorin tuottamaan arvonlisäykseen ja työllisyyteen sekä näiden kerrannaisvaikutuksia muuhun yhteiskuntaan. Tulosten mukaan vaikutusten merkittävyys riippuu lisäsuojelun toteutustavasta.

Kommentaattorina on Aki Kangasharju, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

12.00-13.15 LOUNAS

13.15–13.40 Tapio: Maailman tilanteen vaikutukset Suomen metsäalaan

Olli Äijälä ja Kati Kontinen, Tapio

13.50–14.15 Tapio: Uudistuvat metsänhoidon suositukset ilmastokestävään metsänhoitoon

Kalle Vanhatalo, Tapio

14.25–14.50 Tapio: Metsälehti:  videoiden voima viestinnässä

Sami Karppinen ja Eliisa Kallioniemi, Metsälehti

15.00–15.25 Tapio: Talousmetsien luonnonhoito ja ekologinen kestävyys

Lauri Saaristo, Tapio


Ohjelma jatkuu iltapäiväkahvilla, sen jälkeen päälavalla ja iltamissa


LAVAOHJELMA | BYSA 2 -SALI

11.00–11.25 Suomen metsäkeskus: Kemera ei mene kaupaksi, jos sitä ei myydä

Ari Nikkola, rahoitus- ja tarkastuspäällikkö, Suomen metsäkeskus

Tuhansia hehtaareita taimikoita ja nuoria metsiä on kiireellisen hoidon tarpeessa. Valtio tukee hoitotöitä kestävän metsätalouden rahoituslain kautta, mutta tuki ei mene kaupaksi. Kemera on hyvä kannustin ja helpottaa päätöksentekoa. Kuinka hyvin ja kuinka paljon taimikoita ja nuoria metsiä hoidetaan, on kuitenkin metsäammattilaisten varassa, tuki yksin ei myy. Myyntityön lisäksi täytyy huomiota kiinnittää myös työn laatuun. Neljäsosa työmaista, joille tukea haetaan, eivät täytä rahoitusehtoja.

11.35–12.00 Future Forest 2040: Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset vuoteen 2040

Janni Kunttu, postdoc-tutkija & Martti Kulvik, tutkija, Euroopan Metsäinstituutti

Tutkijat esittelevät Metsämiesten säätiön rahoittaman, EFI:n ja ETLA:n toteuttaman tutkimushankeen Future Forest 2040 tuloksia. He suuntaavat katseen vuosiin 2025 ja 2040. Tulevaisuutta tarkastellaan kansantaloudellisesta näkökulmasta. Metsäalan tulee integroitua niin biodiversiteetti- kuin kiertotaloustavoitteisiin, mikä uudistaa sekä metsänhoitoa että yritysmaailmaa. Uusiutuvan energian tiukentuvat vaatimukset sekä materiaalipainotteisempi tuotanto tekee yhteistyön muiden sektorien kanssa yhä tärkeämmäksi.

12.00-13.15 LOUNAS

13.15–13.40  Bitcomp Oy: Älykkäät metsäjärjestelmät ja hiilineutraalimpi huominen – Case Skoggi

Eero Kananen, tuotepäällikkö & Sanna Härkönen, kehitysjohtaja, Bitcomp Oy

Hiilinielujen määrittelytyötä ja sertifiointia edistetään muun muassa Hiilestä kiinni -hankkeessa. Kun markkinoille saadaan pelisäännöt, avautuu valtava liiketoimintapotentiaali. Tällöin tekniset valmiudet on oltava valmiina. Tule kuulemaan, kuinka Skoggin metsien kiertoajan pidentämiseen perustuva liiketoiminta hiilensidonnan laskennasta aina sopimustenhallintaan tehdään Bitcompin älykkäiden metsäjärjestelmien avulla.

13.50–14.15 Stora Enso: Kestävyyden eri ulottuvuudet

Pekka Kallio-Mannila, yritysvastuujohtaja, Stora Enso

Stora Enso käynnisti Suomessa ohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä talousmetsien monimuotoisuutta. Monimuotoisuusohjelma kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua. Ohjelma sisältää arkipäivän tekemistä, mutta myös uusia avauksia. Tavoitteena on edistää lehtojen ja soiden ennallistamista, virtavesien kunnostusta ja metsien vapaaehtoista suojelua. Monimuotoisuusohjelma kuuluu koko yhtiötä koskeviin vastuullisuustavoitteisiin.

14.25–14.50 Conifer Consulting & Aari: Monitavoitteinen metsätalous yhteismetsässä

15.00–15.25 Tornator: Miksi vuokrata metsää?

Aleksi Vanninen, maankäyttöasiantuntija & Henna Honkanen, suunnitteluasiantuntija, Tornator Oyj

Metsänvuokraus on Tornatorin tarjoama palvelu kokonaisvaltaiseen metsäomaisuuden hoitoon. Esityksessä saat vastauksen ainakin seuraaviin kysymyksiin: Kenelle metsänvuokraus soveltuu? Mitkä ovat metsänvuokrauksen edut? Miksi vuokraisin, miksi en myisi? Mihin vuokran määrä perustuu? Miksi Tornator tarjoaa metsänvuokrausta?

Ohjelma jatkuu iltapäiväkahvilla, sen jälkeen päälavalla ja iltamissa


LAVAOHJELMA | BYSA 3 -SALI

11.00–11.25 Metsähallitus: Luonnonhoito ja ennallistaminen osaksi metsäsuunnittelua

Sara Lankinen-Timonen, luonnonhoidon asiantuntija & Markku Lehtelä, luonnonhoidon asiantuntija, Metsähallitus

Luonnonhoidon ja ennallistamisen tavoitteena on parantaa luontotyyppien tilaa sekä turvata niillä elävää lajistoa. Millaisia toimia Metsähallitus toteuttaa valtion mailla ja kuinka luonnonhoito yhdistetään osaksi tavanomaista metsänhoitoa? Metsähallituksen luonnonhoidon asiantuntijat vastaavat näihin kysymyksiin ja kertovat myös kokemuksiaan, millaista yhteistyötä luonnonhoito ja ennallistaminen ovat synnyttäneet.

11.35–12.00 Metsähallitus: Strategia konkretisoituu metsäautotiellä

Heikki Kääriäinen, Metsähallitus. Pasi Eskola, yrittäjä, Kuljetusliike Eskola

Puun korjuu ja kuljetus jättävät metsätaloudessa suurimman hiilijalanjäljen. Millä keinoilla korjaamme logistiikan ympäristövaikutuksia? Ratkaisut vaativat toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Asiakkuusjohtaja Heikki Kääriäinen kertoo, miten hillitsemme ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehittämällä uutta teknologiaa ja ratkaisuja, joilla siirrymme fossiilitaloudesta biotalouteen. Yrittäjä Pasi Eskola kertoo ensikokemuksistaan biokaasulla kulkevasta puunkuljetusautosta.

12.00-13.15 LOUNAS

13.15–13.40 Luonnonvarakeskus: Metsälannoitus nyt ja tulevaisuudessa

Hannu Ilvesniemi, tutkimusprofessori & Jari Hynynen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskuksessa on koottu syksyllä valmistuva raportti, joka käsittelee monipuolisesti metsänlannoitusta. Ilvesniemi tarkastelee esityksessään esimerkinomaisesti lannoituksen vesistövaikutuksia. Hynynen kertoo metsänlannoituksen vaikutuksista puuston kasvuun ja puuntuotokseen kivennäis- ja turvemaiden talousmetsissä. Tarkasteltavana ovat erilaiset lannoitelajit ja niiden kasvuvaikutuksen suuruus ja kesto eri puulajeilla ja erilaisilla kasvupaikoilla. Lisäksi esitetään tutkimustuloksiin pohjautuva yhteenveto metsänlannoituksen kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

 13.50–14.15 Green Carbon Finland Oy: HiiliPlus+ -hiilinieluhanke – hiilensidontaa yhteistyöllä

Juha Sankola, metsäasiantuntija, Green Carbon Finland Oy

Green Carbon Finland Oy tarjoaa ensimmäisenä Pohjoismaissa ISO 14064 standardin mukaisen menetelmän metsien hiilensidontaan. Metsänomistajille on nyt mahdollisuus osallistua ilmastotyöhön HiiliPlus+ -sopimuksella saaden hiilensidonnasta lisätuloa. HiiliPlus+ -hankkeessa lisäinen hiilensidonta saadaan aikaan lannoituksella. Hankkeet toteutetaan metsänomistajien, metsäalan toimijoiden ja Green Carbonin yhteistyönä, joka tuottaa laadukkaat hiiliyksiköt kotimaiseen vapaaehtoiseen kompensaatioon.

14.25–14.50 Metsähyvinvointi: Ratkaisu löytyy osaamisesta – Puuhuollon visio 2030

Jukka Malinen, tutkimusjohtaja, Metsähyvinvointi. Juha Mäkinen & Valtteri Pulkkinen, Pohjoisranta BCW Finland

Visiota taustoittavat toteutuksessa mukana olleet Juha Mäkinen ja Valtteri Pulkkinen, Pohjoisranta BCW Finland. Tarkemman kuvauksen visiosta antaa Metsätehon tutkimusjohtaja Jukka Malinen.

15.00–15.25 Metsähyvinvointi: Työturvallisuus metsäalalla – asennekartoituksen tulokset

Heikki Pajuoja, toimitusjohtaja, Metsähyvinvointi

Toimitusjohtaja Heikki Pajuoja kertoo Metsätehon työturvallisuusohjelmasta ja Veera Schildtin tutkimuksen tuloksista, joiden taustalla on laaja metsäalan työturvallisuusasennekartoitus.

Ohjelma jatkuu iltapäiväkahvilla, sen jälkeen päälavalla ja iltamissa


KESKUSTELULAVA | LIVING ROOM

11.00-11.45 Tapio: Kuntametsät: Monitavoitteisessa metsien käytössä onnistuminen

Sini Miettinen & Esko Välimäki, Tapio

12.00-13.15 LOUNAS

13.00–13.45 Metsähallitus: Mitä EU:n biodiversiteettistrategia tarkoittaa metsien käytöllemme?

Keskustelemassa johtava asiantuntija Katja Matveinen (MMM), metsäjohtaja Anna Rakemaa (SMK), puheenjohtaja Harri Hölttä (SLL) ja kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo (Metsähallitus).

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on saada monimuotoisuus elpymään vuoteen 2030 mennessä. Mitä se tarkoittaa metsien käytölle? Miten hyvää tarkoittavan sääntelyn rajoitukset yhdistetään kaikkia tyydyttävällä tavalla? Miten monimuotoisuutta voidaan turvata valtion mailla ja yksityismailla?

14.00–14.45 Ilmastotuuppaus-hanke (ohjelma tarkentuu)

15.00–15.45 UPM (ohjelma tarkentuu)

Ohjelma jatkuu iltapäiväkahvilla, sen jälkeen päälavalla ja iltamissa


OHJELMA PERJANTAINA 28.10.2022

08.30-09.00 Aamukahvi

09.00-12.00 Työpajoja ja sidosryhmätilaisuuksia (ohjelma tarkentuu)

Muun muassa Metsien Suomi -hankkeen työpaja, Metsäalan Johtamisakatemian vaikuttajabrunssi, OpenForData-hankkeen loppuseminaari

09.00-12.00 1. Nuorisoviestinnän kehittämisfoorumi  – Tutkimuksista käytäntöön

Tilaisuudessa julkistetaan uusi Nuorten Metsäbarometri ja kerrataan muiden lähiaikoina julkaistujen metsään liittyvien nuorisotutkimusten tuloksia erityisesti viestinnän näkökulmasta. Tutkimustulosten rinnalla käydään läpi liuta case-esimerkkejä metsäalan markkinointiviestinnästä ja kuullaan ja keskustellaan mikä saisi nuoret kiinnostumaan alasta.


#metsäpäivät

Metsäpäivät 2022 | Etusivu