Metsäenergia

Neljännes Suomen energiasta tulee puusta.

Bioenergia on energiaa, jota saadaan biomassasta. Biomassaa ovat kaikki kasvit ja kasvipohjainen aines, kuten metsästä saatu hakkuutähde ja puu, teollisuuden jätepuu, teollisuuden puupohjaiset jäteliemet, yhdyskuntien biojätteet ja pelloilla viljeltävät kasvit. Niistä voidaan tehdä energiaa joko sellaisenaan tai niitä voidaan jatkojalostaa esimerkiksi briketeiksi, pelleteiksi polttonesteiksi tai -kaasuiksi.

Suomen kokonaisenergiankulutuksesta neljännes katettiin puuperäisillä polttoaineilla vuonna 2014. Siitä vajaa puolet oli metsäteollisuuden jätelientä eli mustalipeää. Puuperäisten polttoaineiden osuus käytetyistä tehdaspolttoaineista oli metsäteollisuudessa 78 prosenttia vuonna 2011.

Metsäenergialla tarkoitetaan yleensä hakkuutähteistä ja kannoista eli energiapuusta saatavaa energiaa. Metsäenergia on siis vain osa puuperäisestä energiasta. Noin neljä prosenttia energian kokonaiskulutuksesta Suomessa katettiin metsäenergialla vuonna 2014.

Metsästä saadut rangat, kannot ja oksat yleensä haketetaan ennen käyttöä. Tällöin puhutaan metsähakkeesta. Noin 90 prosenttia metsähakkeesta käytetään lämpö- ja voimalaitoksissa ja loput pienkiinteistöissä.

Ilmastonmuutos nostaa metsäenergian merkitystä

Energiasektori aiheuttaa lähes 80 prosenttia Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen on tärkeää, koska kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat erityisesti fossiilisten polttoaineiden kuten kivihiilen ja öljy poltto.

Puun polton taas ajatellaan olevan hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraalia, koska puun palaessa ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin ajatellaan sitoutuvan uusiin puihin, kun ne kasvavat. Lue lisää ilmaston muutoksesta ja puusta täältä.

Puun osuutta energiantuotannossa halutaan edelleen lisätä niin Suomessa kuin Euroopan unionissakin. Unionin tavoite on, että vuoteen 2020 mennessä jäsenmaiden käyttämästä energiasta viidennes tulisi uusiutuvista energianlähteistä. Tavoite on jaettu jäsenmaille sitovina maakohtaisina tavoitteina. Suomen tavoite uusiutuvien energioiden osuudeksi on 38 prosenttia.

Tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Vuonna 2005 uusiutuvien osuus Suomen energiankäytöstä oli 25 prosenttia. Euroopan unionissa kokonaisuutena osuus taas oli vain seitsemän prosenttia vuonna 2005.

Liikenteessä biopolttoaineiden osuuden tulisi nousta kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä kaikissa jäsenmaissa.

Uusiutuvan energian käyttötavoitteiden on pelätty nostavan Suomessa puun hintaa ja ohjaavan massa- ja paperiteollisuuden käyttämää kuitupuuta energiapuuksi.

Metsäteollisuus on sitä mieltä, että on järkevämpää tehdä puusta ensin paperia ja lautaa, kierrättää tuotteet hyvin ja polttaa puu vasta kierrätyksen viime vaiheessa. Näin puu palvelisi useita kertoja materiaalina ennen kuin siitä tuotettaisiin bioenergiaa.

Toisaalta suomalaisten metsänomistajien etujärjestö MTK:n mielestä metsänomistajalla on oikeus myydä puunsa sinne, mistä he saavat parhaimman hinnan. Metsänomistajien mielestä puu tulisi voida myydä energiantuotantoon, jos metsäteollisuus ei sitä kykene ostamaan.

Lähteet: Bioenergia ry, Metsäteollisuus ry.

Päivitetty 4.1.2016.


Metsäenergiaan liittyvät graafit forest.fi:ssä