Metsäpolitiikka

Metsäpolitiikan juuret ovat 1800-luvulla.

Suomen metsäpolitiikka perustuu kestävään metsätalouteen ja metsien monikäyttöön. Metsien käyttöä säädellään niin, että sekä luonto että ihmiset voivat hyvin ja toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

Suomen metsät ovat kaikille avoimia jokamiehenoikeuksien nojalla. Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija ‒ ilman maanomistajan lupaa tai mitään maksuja. Tämä tarkoittaa, että toisen omistamassa metsässä voi esimerkiksi ulkoilla, poimia sieniä taikka marjastaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Suomen metsäpolitiikan juuret juontavat 1800-luvulle, jolloin maassa huolestuttiin metsien tilasta. Suomen metsävarat olivat voimakkaasti hupenemassa suurimpiin puihin keskittyvien hakkuiden ja polttopuun keräilyn takia. Sitä ennen metsät olivat vähentyneet kaskeamisen ja tervanpolton vuoksi. Vuonna 1859 Suomeen perustettiin Metsänhoitolaitos, nykyinen Metsähallitus, saattamaan maan metsäasiat kuntoon. Vuonna 1886 tuli voimaan metsälaki, joka kielsi metsän hävittämisen ja pyrki turvaamaan metsän uudistumisen hakkuiden jälkeen.

Merkittävä metsäpoliittinen uudistus tehtiin 1920-luvulla Suomen itsenäistyttyä. Suurtilojen vuokraviljelijät eli torpparit saivat tuolloin omistukseensa viljelemänsä maat ja metsät. Näin syntyi suomalainen perhemetsätalous.

1990-luvulla Suomen metsäpolitiikka muutettiin perusteellisesti. Kestävä metsätalous määriteltiin uudelleen ja puuntuotannollisen kestävyyden rinnalle nostettiin ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimus. Tämä periaate kirjattiin kaikkeen suomalaiseen metsälainsäädäntöön.

Seuraava uudistus koitti 2010-luvun alkupuolella, kun lähes koko Suomen metsälainsäädäntö uudistettiin. Uudistuksen tärkeimmät tavoitteet olivat metsätalouden ja -teollisuuden kilpailukyvyn lisääminen, sääntelyn vähentäminen ja uudistumisen ja kilpailun lisääminen. Muut metsäpolitiikan tavoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, pysyivät ennallaan.

Monipuolista metsäsuunnittelua

Suomen metsäpolitiikkaa kehitetään jatkuvasti osallistavan suunnittelun keinoin, mistä voit lukea lisää täältä. Käytännön toimiksi metsäpolitiikka muuttuu muun muassa metsäsuunnittelun ja metsällisten organisaatioiden toiminnan kautta.

Metsäsuunnittelua tehdään tilakohtaisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Alueellisesta ja metsänomistajalle vapaaehtoisesta tilakohtaisesta metsäsuunnittelusta vastaa Suomen metsäkeskus. Tilakohtaisia metsäsuunnitelmia voivat tehdä myös yksityiset metsäpalveluyrittäjät ja metsänhoitoyhdistykset.

Metsäkeskus on alueellinen metsäviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu metsälain toteutumisen valvonta. Metsäkeskus on maan ylimmän metsäviranomaisen, maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa.

Metsänhoitoyhdistykset ovat lakisääteisiä yksityismetsänomistajien muodostamia yhdistyksiä. Yhdistysten tarkoitus on edistää metsätalouden kannattavuutta ja metsänomistajien metsänhoidolleen asettamien muiden tavoitteiden toteutumista.

Valtion metsien hoidosta vastaa Metsähallitus. Talousmetsien hoidon tavoitteet määrittelee maa- ja metsätalousministeriö ja luonnonsuojelualueiden hoidon tavoitteet ympäristöministeriö. Valtion luonnonsuojelualueiden hoidosta ja käytöstä vastaa Metsähallituksen luontopalvelut.

Suuri osa suomalaisesta metsäntutkimuksesta sekä metsällisten tilastojen kokoaminen ja ylläpito ovat Luonnonvarakeskuksen vastuulla. Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee Luonnonvarakeskukseen tavoitteet. Metsäntutkimusta tehdään myös useissa korkeakouluissa. Tapio taas on valtionyhtiö, joka tuottaa metsätaloudessa toimiville yhteisöille asiantuntijapalveluita. Sen laatimat Metsänhoidon suositukset ovat keskeinen metsien hoidon ohjauskeino.

Suomi on aktiivinen myös kansainvälisessä metsäpolitiikassa niin Euroopan unionissa kuin muuallakin Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti.

Päivitetty 30.12.2015.

Liitetyt tiedostot

  • ff_graafi_suo_Suomi_ja_sen_metsat_pahkinankuoressa_2015

    Suomi ja sen metsät pähkinänkuoressa

  • Metsäteollisuuden päästöjen vähentyminen 1992-2011

    Metsäteollisuuden päästöjen vähentyminen

  • ff_graafi_suo_Metsien_omistus_2015

    Metsien omistus Suomessa