Metsäteollisuus

Metsäteollisuus jalostaa puusta tuotteita.

Metsäteollisuudella eli puujalostusteollisuudella tarkoitetaan teollisuutta, joka valmistaa puusta tuotteita. Metsäteollisuus jaetaan tavallisesti yhtäältä massa- ja paperiteollisuuteen sekä toisaalta puutuoteteollisuuteen.

Massa- ja paperiteollisuutta kutsutaan myös kemialliseksi tai kuiduttavaksi ja puutuoteteollisuutta mekaaniseksi metsäteollisuudeksi. Jossain Keski-Euroopan maissa metsäteollisuuteen luetaan myös kirjapainoteollisuus, mutta Suomessa näin tehdään vain poikkeustapauksissa.

Massa- ja paperiteollisuus valmistaa sellua ja mekaanista massaa ja niistä edelleen paperia ja kartonkia. Puutuoteteollisuus valmistaa sahatavaraa, vaneria ja muita puulevyjä sekä näiden jatkojalosteita, kuten ikkunoita, rakennuskomponentteja ja huonekaluja.

Sahoilla syntyy sivutuotteena haketta ja sahanpurua. Haketta käytetään sellun raaka-aineena ja sahanpurua puulevyjen valmistuksessa. Molempia voidaan myös käyttää energiantuotantoon.

Ilman metsäteollisuutta ei olisi metsätaloutta ja päinvastoin

Kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus ovat voimakkaasti kytkeytyneitä toisiinsa: mekaaninen teollisuus käyttää sahatavaraksi parhaiten soveltuvat tukin sisäosat, ja kemiallinen paperinvalmistukseen parhaiten sopivat pintaosat.

Pinnasta tehdyn hakkeen myynti massatehtaille on oleellinen osa sahojen kannattavuutta ja sama hake on oleellinen osa massatehtaiden raaka-ainehuoltoa. Sanotaan, että keskimääräinen suomalainen saha saa palkkakustannuksensa hakkeen myynnistä.

Samalla tämä metsäteollisuuden integroitumiseksi kutsuttu ilmiö takaa, että puu käytetään kokonaisuudessaan hyödyksi. Myös kuori käytetään; siitä tuotetaan energiaa.

Metsäteollisuus on myös voimakkaasti kytköksissä metsätalouteen: ilman puuta ostavaa metsäteollisuutta ei olisi metsätaloutta, ilman metsäteollisuuden pääraaka-ainetta tuottavaa metsätaloutta ei olisi metsäteollisuutta. Siksi näitä aloja käsitellään usein yhtenä ja yhtenäisenä metsäsektorina.

Päivitetty 7.1.2016.


Metsäteollisuutta koskevat graafit forest.fi:ssä