Suomen metsävarat

Suomen metsissä olevan puun määrä kasvaa joka vuosi.

Suomen metsissä oli puuta yhteensä 2360 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2014. Puuston vuotuinen kasvu on jo useamman vuoden ajan ollut yli sata miljoonaa kuutiota vuodessa. Puut kasvavat Suomessa vain kasvukaudella, joka on noin 80 päivän mittainen. Kasvukaudella 2014 puuston kasvu oli 104 miljoonaa kuutiota, joten keskimääräinen päiväkasvu oli yli miljoona kuutiometriä.

Kun vuotuisesta kasvusta vähennetään poistuma, saadaan luku, jonka verran metsien puumäärä kasvaa vuodessa. Poistumassa ovat mukana hakkuut, kaadetuista puista metsiin jäävät osat ja luonnonpoistuma eli luontaisesti kuolevat puut. Puuston kasvu on poistumaa suurempi kaikilla puulajeilla ja kaikkialla Suomessa.

1900-luvun alkuun verrattuna puuston määrä on kasvanut yli 60 prosenttia, vaikka yli kymmenesosa maan pinta-alasta ja parhaiten kasvavista metsistä luovutetiiin 1940-luvulla Neuvostoliitolle. Metsämaalla puuta on keskimäärin 111 kuutiota, kun vielä 1970-luvulla luku oli 75 kuutiota hehtaaria kohti.

Suomi on Euroopan metsäisin maa

Metsät peittävät Suomen maapinta-alasta 75 prosenttia. Metsää on jokaista suomalaista kohti noin 4,2 hehtaaria.

Suomessa maapinta-ala luokitellaan käyttötarkoituksen perusteella. Maa-alasta 86 prosenttia on metsätalouden maata.

Metsätalouden maa taas jaetaan luokkiin sen perusteella, miten hyvin puusto maapohjalla kasvaa. Metsätalousmaa jaetaan tuottavaan metsämaahan, jolla puuston kasvu on yli kuution vuodessa hehtaaria kohti, vähätuottoiseen kitumaahan, jolla kasvu on 0,1:n ja yhden kuution välissä ja tuottamattomaan joutomaahan, jolla puuston kasvu on alle 0,1 kuutiota hehtaaria kohti vuodessa.

Kun Suomessa puhutaan metsistä, tarkoitetaan metsä- ja kitumaata. Pääosa Suomen metsistä on tuottavaa metsämaata, jota on 20,3 miljoonaa hehtaaria.

Metsätalousmaasta on suota 34 prosenttia. Tuottavan metsämaan pinta-ala lisääntyi 1950-luvulta 1980-luvulle saakka, koska soita ojitettiin metsätalouskäyttöön.

Metsät ovat mäntyvaltaisia

Suurin osa Suomea kuuluu kasvimaantieteessä pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Vain Ahvenanmaa ja lounaisin osa manner-Suomea kuuluu lauhkean vyöhykkeen sekametsiin. Pohjoisella havumetsävyöhykkeellä maaperä on vähäravinteista ja hapanta ja metsäpuulajeja on vähän.

Suomessa 97 prosenttia metsissä olevasta puusta on mäntyä, kuusta tai koivua. Puolet metsistä on mäntymetsiä. Kaikkiaan maassamme kasvaa kolmisenkymmentä puulajia.

Valtaosa Suomen metsistä on sekametsiä eli niissä kasvaa useampaa kuin yhtä puulajia.

Lähteet: Metsätilastollinen vuosikirja 2012, sivut 37-41; Tilastokeskus; Suomen puu- ja pensaskasvio

Päivitetty 7.1.2016.


Metsävaroihin liittyviä graafeja forest.fi:ssä