Metsäenergian saatavuus

Valtaosa hakkuutähteistä pyritään keräämään.

Vuonna 2011 päätehakkuissa syntyi Suomessa 8,5 miljoonaa kuutiometriä hakkuutähdettä. Siitä kerättiin talteen energiapuuksi 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Kantoja syntyi päätehakkuissa 7,7 miljoonaa kuutiometriä. Siitä korjattiin 0,95 miljoonaa kuutiota.

Metsähaketta tehdään oksista, rangoista, latvuksista ja kannoista. Teoriassa haketta voisi nykykäsityksen mukaan kerätä Suomen talousmetsistä 25 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Todelliset määrät ovat kuitenkin pienempiä. Teknisesti ja taloudellisesti metsähaketta on mahdollista kerätä noin 15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuodelle 2020 asetettu tavoite on 12,5 miljoonaa kuutiometriä, mutta monet epäilevät, onko sitäkään todellisuudessa mahdollista saavuttaa.

Toisaalta määrät kasvavat tulevaisuudessa, kun metsien puumäärä ja kasvu lisääntyvät.

Kuusikosta karttuu kerättävää

Eniten hakkuutähdettä kertyy kuusikon päätehakkuussa, jossa sitä tulee noin 20–30 prosenttia korjattavan tukki- ja kuitupuun määrästä. Tämä tarkoittaa Etelä-Suomessa 50–80 kiintokuutiometriä hakkuutähdettä hehtaaria kohden. Siitä tulee haketta noin 125–200 irtokuutiometriä. Kantoja tällaisessa päätehakkuussa syntyy noin 60 kuutiometriä hehtaaria kohti.

Valtaosa, eli noin 60 prosenttia metsähakkeesta tehdään hakkuutähteistä eli hakkuussa korjattujen puiden oksista ja latvuksista. Loput tehdään karsimattomasta rangasta eli pienpuusta, kannoista ja juurakoista, järeistä runkopuista ja karsituista rangoista. Arvioiden mukaan yli 60 prosenttia käytetystä metsähakkeesta tulee päätehakkuualoilta, kymmenen prosenttia energiapuuharvennuksista ja loput harvennushakkuista.

Energiapuuharvennuksissa puuta korjataan energiakäyttöön nuorista, ylitiheistä ja riukuuntuvista metsistä, jotka halutaan metsätaloudellisista syistä harventaa, mutta joista poistettava puu ei kelpaa sellun raaka-aineeksi pienen läpimittansa vuoksi.

Kannattavinta metsäenergian keruu on kuusikoiden päätehakkuista. Kaikki muu metsäenergian keruu on kannattavaa vain valtion tuella.

Päivitetty 4.1.2016.