Suomen Metsäyhdistyksen strategia

Metsillä on keskeinen merkitys Suomen kansantaloudelle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Metsien käyttötavat muuttuvat ja monipuolistuvat. Metsäala kehittää puun uusia jalostustapoja ja tuotteita. Metsien tarjoamien aineettomien palvelujen ja luontoarvojen arvostus kasvaa.

Samaan aikaan digitalisaatio, yhteiskunnan moniarvoisuuden kasvu sekä globalisaatio muuttavat merkittävästi tiedon kulkua. Luotettavan ja ajankohtaisen tiedon kulkua on yhä vaikeampaa ohjata tai ennakoida. Yhä moniulotteisemmassa toimintaympäristössä yhteistyön, verkostoitumisen, vuorovaikutuksen ja yhteisen oppimisen rooli kasvaa yli perinteisten toimialarajojen. Suomen Metsäyhdistys tarjoaa luotettavaa tietoa yhteiskunnalliseen metsäkeskusteluun ja alustan metsäalan ja sen kumppaneiden yhteistyölle.

VISIO
Metsistä yhteiseksi hyväksi – yhdessä

MISSIO
Suomen Metsäyhdistys rakentaa metsien kestävän käytön ja metsäalan tulevaisuutta yhteistyöllä, vuorovaikutuksella ja viestinnällä.

ARVOT
Luotettavuus
Innovatiivisuus
Asiantuntevuus
Moniarvoisuus

Metsien kestävä käyttö rakentaa tulevaisuutta

Metsäala etsii uusia, kestäviä ja kilpailukykyisiä tuotteita. Biotalous kehittyy ja vahvistuu. Nykyiset metsäperusteiset tuotteet ovat jatkossakin tärkeitä ja luovat perustan, mutta esimerkiksi nanoselluloosan sekä kemikaalien ja lääkkeiden merkitys lopputuotteina kasvaa. Aineettomien palvelujen arvostus ja kysyntä lisääntyy, ja metsistä haetaan muun muassa terveyttä ja virkistystä.

Puun tarve kasvaa ja hakkuita lisätään samaan aikaan kun metsien monikäytön ja monimuotoisuuden arvostus lisääntyy. Kansalaisten metsäsuhde on muutoksessa. Yhä useammalle läheisempi käsite on lähimetsä kuin talousmetsä. Metsien monipuolinen hyödyntäminen ja metsäelinkeinon kehittäminen edellyttävät metsien kestävän käytön hyväksyttävyyttä.

Metsäyhdistys tarkastelee metsiä eettisen ja moniarvoisen käytön sekä elinkeinon ja liiketoimintamahdollisuuden lähtökohdista.

Suomen Metsäyhdistyksen strategiset tavoitteet ovat:

1. Metsien kestävällä ja monipuolisella käytöllä on kansalaisten tuki ja päättäjien tilaus
2. Metsäala innostaa ja houkuttelee tulevaisuuden osaajia
3. Metsäala on ajan hermolla toimintaympäristön muutoksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista

Yhdistys analysoi ja tuottaa metsien kestävästä käytöstä ja monipuolisista palveluista luotettavaa tietoa, jota kansalaiset ja päättäjät voivat käyttää muodostaessaan mielipiteitä puun käytön hyväksyttävyydestä ja tehdessään metsää ja metsäalaa koskevia päätöksiä.

Yhdistys kehittää yhdessä kumppaniensa kanssa yhteistyötä ja viestintää, joiden avulla metsäala, laajasti ymmärrettynä, nähdään houkuttelevana mahdollisuutena sekä opintojaan aloittaville nuorille että muiden alojen toimijoille.

Yhdistys luotaa toimintaympäristöään ja tekee synteesejä sen muutoksista sekä tunnistaa tämän aiheuttamia uusia yhteistyön ja viestinnän tarpeita. Se tarjoaa analysoitua tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista. Muuttuvassa viestintäympäristössä käytetään joustavia ja tarkoituksenmukaisia toimintatapoja.

Suomen Metsäyhdistyksen toimintamuodot ovat:

• Toimintaympäristön seuranta, arviointi ja jäsentäminen
• Viestintä ja viestinnän tuki
• Yhteisöllinen oppiminen ja yhteinen kehittäminen
• Yhteistyön edistäminen

Laaja ja moniarvoinen jäsenkunta sekä kumppanuuksiin perustuva toimintamalli

140 vuotta vuonna 2017 täyttävällä yhdistyksellä on vankka ja luotettu rooli jäsentensä, kohderyhmiensä ja kumppaniensa keskuudessa yhteistyöorganisaationa ja tiedonvälittäjänä.

Metsäyhdistys toteuttaa strategiaansa yhdessä koko metsäalan ja sen sidosryhmien kanssa. Yhdistys innostaa yhteiskuntaa metsäiseen keskusteluun rakentamalla kumppanuuksia metsäalan ja sidosryhmien kanssa ja niiden välillä, Suomessa ja maailmalla.

Metsäyhdistys tukee metsäalan roolia haluttuna kumppanina yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tulevaisuuden ratkaisujen rakentamisessa.

Uudistuvana organisaationa se vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja käy innostavaa vuoropuhelua kulloinkin ajankohtaisista teemoista.

Yhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö ja viestintä on asiantuntevaa, ajankohtaista ja vuorovaikutteista.

Suuri osa metsäalasta on yhteistyöjärjestön jäseniä. Metsäyhdistys edustaa laaja-alaista ja moniarvoista kenttää, mikä lisää yhdistyksen kautta välittyvän viestin vaikuttavuutta ja luotettavuutta. Jäsenet ovat paitsi toiminnan tärkeitä rahoittajia, myös työn perustaksi tarvittavan oleellisen ja ajankohtaisen tiedon lähteitä ja kehitystyön kumppaneita. Metsäyhdistys tuntee jäsenensä ja sidosryhmänsä perusteellisesti, mistä myös jäsenet hyötyvät. Kustannustehokkuus on yhteistyön vahva lisäarvo.

Metsäyhdistyksen jäsenet ovat keskenään samanarvoisia. Jäsentensä yhteiseksi kokemissa asioissa yhdistys tukee vaikuttamista julkisessa keskustelussa. Se on yhteistyökykyinen ja alaa yhdistävä tekijä myös mahdollisissa vastakkainasettelutilanteissa.

Metsäyhdistys etsii ja tunnistaa aktiivisesti uusia yhteistyötarpeita ja -mahdollisuuksia sekä tekee niistä aloitteita. Metsäyhdistyksen ydinosaamista ovat uutta kehittävät yhteiset projektit, joista syntyy valmiita työvälineitä ja uusia viestintämenetelmiä parhaimmillaan koko alan käyttöön.

Suomen Metsäyhdistyksen vahvaa ydinosaamista ovat yhteistyö, vuorovaikutus ja viestintä. Ydinosaaminen sekä uudistumiskyky tekevät siitä jäsenille ja rahoittajille houkuttelevan ja selkeän yhteistyökumppanin. Innostunut työilmapiiri sekä vankka ja kannustava johtaminen näkyvät tuloksina. Täten yhteisillä resursseilla saadaan moninkertainen hyöty.