Finaalin 2018 maastotehtävät

x = oikea vastaus

Metsä Group
1. Mitä tässä metsikössä tulisi edellä kuullun perusteella tehdä seuraavaksi?
a) Ei mitään
b) Suojuspuuhakkuu
c) Pienaukko, ja kasvatetaan eri-ikäisrakenteinen metsä
x d) Uudistushakkuu, maanmuokkaus ja istutus
e) Harvennus

Metsä Group
2. Minkä ikäisiä suurimmat kuuset ovat suunnilleen?
a) 50 v.
b) 70 v.
x c) 90 v.
d) Yli 120

Metsä Group
3. Mitä yhdestä kaadetusta kuusesta saadaan?
a) Vain polttopuuta
b) Vain tukkia / sahatavaraa
x c) Tukkia ja kuitua / sahatavaraa ja sellua
d) Vain kuitua / vain sellua

OP
4. Minkä lahottajasienen itiöemä tämä on?
a) Harmaahome
b) Tervasroso
c) Mesisieni
x d) Kuusenjuurikääpä
e) Kantokääpä

OP
5. Mikä eliö tai ilmiö on aiheuttanut pystyssä olevien puiden kuoleman?
a) Kuusenjuurikääpä
b) Myrsky
c) Ahava
x d) Kirjanpainaja
e) Tukkimiehentäi

OP
6. Mihin pystyyn kuolleet puut sopivat? (Valitse yksi tai monta.)
a) Polttopuuksi
x b) Monimuotoisuuden turvaamiseen
c) Sahapuuksi
x d) Kirjanpainajien luontaisten vihollisten lisääntymispaikaksi
e) Sellun raaka-aineeksi
f) Torjunta-aineella käsiteltyinä teollisuuden raaka-aineeksi

Stora Enso
9. Millä laitteilla metsiä voi nykyisin mitata?
x a) Puhelimen ja sovelluksen avulla
x b) Dronella
x c) Laserkeilaimella
x d) Satelliitilla

Stora Enso
7. Miltä korkeudelta mitataan puun rinnankorkeusläpimitta?
a) 0,7 metrin
b) 1 metrin
x c) 1,3 metrin
d) 1,5 metrin

Stora Enso
8. Kuinka pitkä merkitty puu on?
12 m
15 m
17 m
x 18 m
x 19 m
20 m
21 m
23 m

Suomen Metsäkeskus
10. Merkitse laatuharvennuksessa poistettavat puut.
1
x 2
x 3
4
x 5
6
7
8

Suomen Metsäkeskus
11. Ketkä omistavat suurimman osan Suomen metsistä?
a) Valtio
b) Metsäteollisuus
x c) Yksityiset ihmiset

UPM
12. Kuinka paljon runkoja on hehtaarilla koelan mittauksen perusteella?
a) 1 500 runkoa/ha
x b) 2 000 runkoa/ha
c) 2 300 runkoa/ha

UPM
13. Mitä runkoluvun avulla selvitetään? Valitse yksi tai useampi.
x a) Kasvavien puiden lukumäärä
x b) Hakkuussa säilytettävien puiden lukumäärä
x c) Hakkuussa poistettavien puiden lukumäärä
d) Puuston pohjapinta-ala
e) Puuston kuutiomäärä

Maanmittauslaitos
14. Mikä tämä merkki on?
a) Metsäpalovaaran merkki
b) Leimikon raja
x c) Rajapyykki

Suomen Riistakeskus
15. Minkä eläimen nahka tämä on?
a) Mäyrän
x b) Supikoiran
c) Pesukarhun

Luonnonvarakeskus
16. Tätä tehdään mm. sellun ja paperin valmistuksen sivutuotteesta.
Mikä on kyseessä?
x a) maanparannusaine
b) huussikuivike
c) ravintolisä

Maanmittauslaitos
17. Mitä näistä ei vielä voida valmistaa puusta?
a) Kalalaatikko
b) Kosmetiikkapurkki
x c) Säilykepurkki
d) Kassi
e) Kylpyhuoneen laatta
f) Kangas
g) Kipsausmateriaali

Metsähallitus
18. Valitse ryhmällenne annettu kirjain.
Täysin väärin A
B
C
D
E
F
Täysin oikein G

Metsäteollisuus ry
19. Valitse ryhmällenne annettu kirjain.
Täysin väärin A
B
C
D
Täysin oikein E

Metsänomistajat – MTK ja metsäyhdistys
20. Sadan suomalaisen joukossa on metsänomistajia
x a) 10 henkilöä
b) 30 henkilöä
c) 50 henkilöä

Metsänomistajat – MTK ja metsäyhdistys
21. Kuusitukin koko maan keskikantohinta (€/kuutiometri) oli huhtikuussa 2018
a) 16 €/m3
b) 32 €/m3
c) 46 €/m3
x d) 62 €/m3

Metsänomistajat – MTK ja metsäyhdistys
22. Valitse yksi tai usea. METSO-suojeluohjelman kohteiksi soveltuvia elinympäristöjä ovat
x a) lehdot
x b) runsaslahopuustoiset kangasmetsät
c) peratut mäntytaimikot
x d) tulvametsät
x e) harjujen paahdeympäristöt
f) harvennuksin hoidetut kangasmetsät

Loput kysymykset: Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

Suon nimi on Soidinsuo. Mitä soidin tarkoittaa?
Reviirin merkintää
x Kosiomenoja
Muuttoon valmistautumista
Varoituskäyttäytymistä

BG24
Suotyyppi on
x neva
korpi
räme

BG25
Mikä tämä on?
Palokoro
Pakkashalkeama
Pahka
Visa
Taulakääpä
x Pakurikääpä

BG26
Arvioi kasvupaikkatekijöitä kenttäkerroksessa tällä paikalla. Valitse useita.
x Valoa paljon
Valoa vähän
Ravinteita paljon
x Ravinteita vähän
Vettä paljon
x Vettä vähän
x Lämpöä paljon
Lämpöä vähän

BG27
Tunnista laji.
Poronjäkälä
x Hirvenjäkälä
Peuranjäkälä
Nahkajäkälä
Torvijäkälä
Sarvijäkälä

BG28
Tunnista laji.
Mustikka
x Juolukka
Puolukka
Sianpuolukka
Variksenmarja
Suopursu

BG31
Valitse yksi tai useampi. Tämä pökkelö sopii pesäpaikaksi
x töyhtötiaiselle
x hömötiaiselle
västäräkille
x pikkusiepolle

BG32
Suotyyppi on
korpi
neva
x räme
kuiva kangas
tuore kangas

BG33
Valitse yksi tai useampi. Tätä kasvia on ennen käytetty
x rohtona
x tuholaistorjunnassa
morsiussappeleissä
seinähirsien välissä tilkkeenä

BG34
Valitse yksi tai useampi. Mitkä tekijät vaikuttavat mustikkasatoon?
x Kasvupaikan valoisuus
x Kimalaisten määrä
Hyttysten määrä
x Halla
Marjojen poimiminen

BG35
Mistä muurahaiset ovat pääasiassa rakentaneet tämän pesän?
Kivistä
x Kuusenneulasista
Männynneulasista
Oksanpätkistä

BG36
Mitkä tekevät tästä elinympäristöstä suotuisan metsäkanalinnuille?
x Mustikanvarvikko
Lahopuu
x Kuusitiheiköt
x Lehtipuut

BG37
Nimeä laji.
Näsiä
x Paatsama
Kuusama
Tuomi
Raita

BG38
Valitse yksi tai useampi. Miten nämä kasvit lisääntyvät?
x Suvuttomasti
Tuulipölytteisesti
Siemenistä
x Itiöistä
Siitepölyn avulla

BG39
Valitse yksi tai useampi. Kielo on
x Suomen kansalliskukka
sinimarjainen
valkomarjainen
x monivuotinen
yksivuotinen
rauhoitettu
x myrkyllinen
x ruohovartinen

BG41
Valitse yksi tai useampi. Mitkä seuraavista ovat totta? Nämä haavat ovat
saman ikäisiä
x samaa perimää
x klooneja
x tärkeitä monimuotoisuuden kannalta

BG43
Määritä puulaji.
Raita
Harmaaleppä
Tervaleppä
Jalava
Tammi
x Metsälehmus

BG44
Määritä laji.
Koiranputki
Ukonputki
x Jättiputki
Jättipalsami

BG45
Valitse jättiputkea koskevat oikeat vaihtoehdot.
Harvinainen, suojeltava laji
x Haitallinen vieraslaji
Tuotu rehukasviksi
x Hävitettävä juurineen
x Vältettävä ihokosketusta

BG46
Valitse yksi tai useampi. Mitä koivusta voi valmistaa?
x Paperia
x Kangasta
x Sellofaania
x Vanilliinia
x Vaneria
x Skeittilautoja
x Ksylitolia
x Tuohivirsuja

BG47
Valitse yksi tai useita. Mikä on mahlan merkitys koivulle?
x Kuljettaa ravinteita
x Kuljettaa rakennusaineita
Kuljettaa sokeria lehdistä juuriin
Pihkaa vastaava haavanestoaine
x Estää latvan kuivumisen

BG48
Kuuluuko mahlan juoksutus jokamiehenoikeuksiin?
Kyllä
x Ei

Skogsnöten final 2018 – RUOTSIKSI

Metsä Group
1. Vad borde man som nästa åtgärd utföra i det här skogsbeståndet utgående från det som ni hörde tidigare?
a) Inget
b) Avverka i skärmställning
c) Ta upp små luckor och driva upp en skog med träd av olika åldrar
x d) Förnyeseavverka, markbereda och plantera
e) Gallra

Metsä Group
2. Ungefär hur gamla är de största granarna?
a) 50 år
b) 70 år
x c) 90 år
d) Över 120 år

Metsä Group
3. Vad får man av en gran som fällts?
a) Enbart ved
b) Enbart stock/sågvara
x c) Stockar och massaved/sågvara och cellulosa
d) Enbart massaved/enbart cellulosa

OP
4. Vilken rötsvamp har den här fruktkroppen?
a) Gråmögel
b) Törskate
c) Vanlig honungsskivling
x d) Granens rotticka
e) Stubbticka

OP
5. Vilken organism eller vilket fenomen har dödat de stående träden?
a) Granens rotticka
b) Storm
c) Vårtorka
x d) Granbarkborre
e) Snytbagge

OP
6. Till vad lämpar sig de stående döda träden? (Välj ett eller flera.)
a) Ved
x b) Tryggar mångfalden
c) Sågtimmer
x d) Som förökningsplats för granbarkborrens fiender
e) Som råmatarial för cellulosatillverkning
f) Behandlade med bekämpningsmedel som råmaterial för industrin

Stora Enso
9. Med vad kan man numera mäta skog?
x a) En telefon och en app
x b) Drönare
x c) Laserskanning
x d) Satellit

Stora Enso
7. På vilken höjd mäts trädets brösthöjdsdiameter?
a) 0,7 meter
b) 1 meter
x c) 1,3 meter
d) 1,5 meter

Stora Enso
8. Uppskatta hur högt det markerade trädet är?
12 m
15 m
17 m
x 18 m
x 19 m
20 m
21 m
23 m

Suomen Metsäkeskus
10. Vilka träd ska tas bort vid kvalitetsgallring?
1
x 2
x 3
4
x 5
6
7
8

Suomen Metsäkeskus
11. Vem äger den största delen av Finlands skogar?
a) Staten
b) Skogsindustrin
x c) Privata personer

UPM
12. Hur många stammar finns det per hektar utgående från provytemätningen?
a) 1 500 stammar/ha
x b) 2 000 stammar/ha
c) 2 300 stammar/ha

UPM
13. Vad tar man reda på med hjälp av stamantalet? Välj ett eller flera.
x a) Antalet växande träd
x b) Antalet träd som ska kvarlämnas vid avverkningen
x c) Antaletv träd som ska tas bort vid gallringen
d) Trädbeståndets grundyta
e) Kubikmetermängden i trädbeståndet

Maanmittauslaitos
14. Vad är det här märket?
a) Varning för skogsbrand
b) Stämplingspost
x c) Gränsmärke

Suomen Riistakeskus
15. Från vilket djur är det här skinnet?
a) Grävling
x b) Mårdhund
c) Tvättbjörn

Luonnonvarakeskus
16. Det här tillverkas bl.a. av en biprodukt från pappers- och cellulosaindustrin.
Vad är det?
x a) jordförbättringsmedel
b) strö för utedass
c) kosttillskott

Maanmittauslaitos
17. Vilken av de här produkterna kan tillsvidare inte tillverkas av trä?
a) Låda för fiskar
b) Burk för kosmetika
x c) Konservburk
d) Kasse
e) Badrumsgolv
f) Tyg
g) Material som på sjukhus kan användas för gipsning

Metsähallitus
18. Välj den bokstav som din grupp fick.
Täysin väärin A
B
C
D
E
F
Täysin oikein G

Metsäteollisuus ry
19. Välj den bokstav som din grupp fick.
Täysin väärin A
B
C
D
Täysin oikein E

Metsänomistajat – MTK ja metsäyhdistys
20. Bland hundra finländare finns det
x a) 10 personer som äger skog
b) 30 personer som äger skog
c) 50 personer som äger skog

Metsänomistajat – MTK ja metsäyhdistys
21. Det landsomfattande medelrotpriset (€/kubikmeter) för en granstock var i april 2018
a) 16 euro/m3
b) 32 euro/m3
c) 46 euro/m3
x d) 62 euro/m3

Metsänomistajat – MTK ja metsäyhdistys
22. Livsmiljöer lämpliga som skyddsobjekt inom METSO-programmet är:
x a) lundar
x b) moskogar med mycket död ved
c) röjda tallplantskogar
x d) svämskogar
x e) solexponerade åsmiljöer
f) moskogar som skötts med gallringar

Loput kysymykset: Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

På den dät torvmarken brukar fåglar spela. Vad betyder ordet spela i det här sammanhanget?
Märker ut sitt revir.
x Friar till sin blivande partner.
Förbereder sig för flyttning
Visar att fara föreligger.

Vilken torvmarkstyp
x öppen mosse
kärr
myr

Vad är det här?
Brandlyra
Köldspricka
Masurknöl
Kådkräfta
Fnöskticka
x Sprängticka

Vilka är växtplatsfaktorerna (ståndortsfaktorerna) i fältskiktet på den här platsen? Välj flera.
x Mycket ljus
Lite ljus
Mycket näring
x Lite näring
Mycket vatten
x Lite vatten
x Hög temperatur
Låg temperatur

Vilken art är det här?
Renlav
x Islandslav
Skägglav
Filtlav
Bägarlav
Hornlav

Vilken art är det här?
Blåbär
x Odon
Lingon
Mjölon
Kråkbär
Getpors

Välj ett eller flera svar. Det här stående döda trädet passar som boträd åt
x tofsmes
x talltita
sädesärla
x mindre flugsnappare

Vilken torvmarkstyp?
kärr
öppen mosse
x myr
torr mo
frisk mo

Välj ett eller flera svar. Den här växten har tidigare använts
x som läkemedel
x för bekämning av skadegörare
i brudbuketter
som tätningsmaterial mellan stockar i husväggar

Välj ette eller flera svar. Vilka faktorer påverkar blåbärsskörden?
x Tillgången på ljus på växtplatsen
x Antalet humlor
Antalet myggor
x Frosten
Bärplockning

Av vad har myrorna i huvudsak byggt den här stacken?
Stenar
x Granbarr
Tallbarr
Kviststumpar

Vad gör att skogshönsfåglar gillar den här livsmiljön?
x Blåbärsriset
Död ved
x Täta granbuskage
x Lövträden

Vad är det här?
tibast
x brakved
vintertry
Lind
Sälg

Välj ett eller flera svar. Hur förökar sig de här växterna?
x Könlöst
Med vindpollination
Med frön
x Med sporer
Med hjälp av pollen

Välj ett eller flera svar. Liljekonvalj
x är Finlands nationalblomma
har blåa bär
har vita bär
x är mångårig
är ettårig
är fridlyst
x är giftig
x är en örtväxt

Välj ett eller flera svar. Vilka alternativ är riktiga? De här asparna
är av samma ålder
x har samma genetiska uppsättning
x består av en klon
x är viktiga för mångfalden

Vilket trädslag?
Sälg
Gråal
Klibbal
Alm
Ek
x Skogslind

Vilken art?
Hundloka/hundkäx
Björnloka
x Jätteloka
Jättebalsamin

Vilka alternativ gällande jätteloka är riktiga?
En sällsynt art som ska skyddas
x En skadlig främmande art
Införts som foderväxt
x Ska förstöras med rötter
x Man bör undvika att den kommer i kontakt med huden

Välj ett eller flera svar? Vad kan man tillverka av björk?
x Papper
x Tyg
x Cellofan
x Vanilj
x Faner
x Skateboard
x Xylitol
x Näverskor

Välj ett eller flera svar. Vilken betydelse har saven för björken?
x Transporterar näring
x Transporterar byggmaterial
Transporterar socker från bladen ner till rötterna
Motsvarar kådan i fråga om att skydda mot sårskador
x Förhindrar att toppen torkar

Ingår det i allemansrätten att man får tappa sav från björkar?
Ja
x Nej