Teema: Metsäekosysteemi

Alakoululaiset tutustumassa metsätalouteen koululaisten metsäviikolla Raition reitillä 2012

Metsät peittävät 75 % Suomen maapinta-alasta, mutta Suomen metsät kattavat vain 0,5 % koko maailman metsävaroista. Suurin osa Suomea kuuluu pohjoiseen havumetsävyöhykkeeseen. Erilaiset kasvupaikkatekijät kuten maaperä (sen rakenne ja happamuus), valo, vesi ja ravinteet määrittelevät alueen kasvillisuuden. Pohjoisen havumetsävyöhykkeellä maaperä on vähäravinteista ja hapanta, ja metsää muodostavia puulajeja on luonnostaan vähän. Lue lisää Suomen metsistä – metsätietoa löytyy myös graafeina.

Metsäalueen kasvupaikkatekijöitä kuvataan metsätyypeillä. Eri paikkojen kasvilajiston erot johtuvat maaperän ominaisuuksien vaihtelusta, mutta koska maaperän tutkiminen on usein hankalaa, määritellään metsätyyppi kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajien perusteella. Lisää metsätyypeistä voit lukea mm. Metsäntutkimuslaitoksen virtuaalisesta metsätyyppi-oppaasta.

Suomen yleisimmät puulajit ovat mänty, kuusi ja (raudus- ja hies-) koivu. Kaikkiaan maassamme kasvaa noin 30 eri puulajia. Valtaosa Suomen metsistä on sekametsiä eli niissä kasvaa useampaa kuin yhtä puulajia, puolet metsistä on mäntyvaltaisia. Lisää Suomen puulajeista voit lukea Puulajit-vihosta.

Hyödynnä nettikasvioita metsäkasvillisuuden opetuksessa ja opiskelussa:

Metsien luontoarvoja suojellaan monin tavoin. Esimerkiksi metsälaki määrittelee monenlaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Talousmetsistämme on sertifioitu 95 prosenttia PEFC- järjestelmän (Programme for Endorsement of Forest Certification) mukaan. Luontoarvoja on myös suojeltu paljon poistamalla ekologisesti arvokkaita metsäalueita talouskäytöstä. Tällaisten tiukasti suojeltujen metsien määrällä ja osuudella metsäpinta-alasta mitattuna Suomi on aivan Euroopan kärjessä. Lue lisää forest.fi -sivuilta.

Tästä teemapaketista löydät tehtäviä maaperään, puun kasvuun ja puulajeihin liittyen. Tehtävät soveltuvat kaiken ikäisille ellei toisin ole merkitty. Tällöin käytetään seuraavia lyhenteitä: ak = alakoulu ja yk = yläkoulu

 

Tehtäviä


Hullunkuriset kasviperheet – pelikortit (vk, ak)

Kasvit ja kasvupaikat tutuksi (Metla: Tutkimusretkelle metsään)

Metsänäytelmä (kasvupaikkatyyppien eroista)

Metsänmittausohjeet (yk)

Metsätyypit (ak, yk)

Metsävisa-tehtäviä (yk)

Puujumppa (ak)

Puun korkeuden mittaus keppimenetelmällä (ak, yk)

Puu saalistaa -peli kasvupaikkatekijöistä (Metla: Tutkimusretkelle metsään)

Tehdään puu -draamaharjoitus

Vuodenajat muuttavat luontoa (Metla: Tutkimusretkelle metsään)