Yhteistyökumppanit

Metsän oppimispolku -yhteistyöverkosto
Kuljetusavustuksia
Kansainväliset yhteistyökumppanit

 

Valtakunnallinen Metsän oppimispolku -yhteistyöverkosto

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL
Eräkummit ovat vapaaehtoisia toimijoita, joiden päämääränä on rohkaista lapsia ja nuoria luonnossa liikkumiseen, opettaa heille luonnon tuntemusta ja tarjota perustietoja eränkäynnistä. Eräkummit voivat vierailla kouluissa, kerhoissa, leireillä ja muissa tapahtumissa sekä järjestää omia tapahtumia. Eräkummitoiminnan koordinoinnista vastaa Metsähallitus.
Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry
Lastentarhanopettajaliitto LTOL
Luonnonvarakeskus
Luonto-Liitto
Maa- ja metsätalousministeriö
Maaseutuammattiin ry tarjoaa Pohjois-Savossa yläkoululaisille, lukiolaisille ja opettajille opintoretkiä muun muassa metsätyömaille, sahoille ja alan oppilaitoksiin, metsällisiä toimintapäiviä sekä työelämääntutustumisjaksoja. Tapahtumien sisältö suunnitellaan yhdessä ja linja-autot reissuun huolehtii Maaseutuammattiin ry.
Metsänomistajat – MTK ja alueelliset metsänhoitoyhdistykset
Metsähallitus
Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa. Haluamme edistää tietoisuutta metsäalan tarjoamista opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Järjestämme vuosittain Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan yläkouluille.
Opetushallitus on osaamisen kehittämisvirasto. Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus. Uusi virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä ja vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä ja kansainvälisyyden edistämisestä. Yhdistymisen myötä Opetushallituksessa työskentelee noin 370 asiantuntijaa.
Puumiesten Liitto
Suomen Latu on liikuttamiseen ja ulkoilijoiden edunvalvontaan keskittynyt ulkoilujärjestö, johon kuuluu yli 83 000 jäsentä 190 yhdistyksessä. Suomen Latu edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa – kaikkina vuodenaikoina. Järjestön tavoitteena on, että kaikki löytäisivät mielekkään tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta. Muumien ulkoilukouluissa lapset liikkuvat monipuolisesti luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Toiminta on lapsilähtöistä ja luonnossa seikkaillaan leikkien ja liikunta- sekä retkeilytaitoja oppien. Yhdistys- ja kerhotoiminnan lisäksi ulkoilukoulut toimivat hienosti kouluissa ja varhaiskasvatuksessa osana opetusta. Ulkoilukoulut soveltuvat hyvin toteutettaviksi myös vanhempien lasten tai erityislasten kanssa.
Suomen Luokanopettajat ry
Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liitto
Suomen nuorisokeskukset ry ja Seikkailukasvatusverkosto
Suomen metsäkeskus
Suomen Metsästäjäliitto
Suomen Metsäyhdistys ry on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka vahvistaa metsien kestävää ja vastuullista käyttöä viestinnän keinoin. Nuorisoviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla Suomessa asuvilla on perustiedot ja -taidot metsistä ja metsien käyttöön perustuvista elinkeinoista, metsäkulttuurista sekä metsäluonnosta ja sen suojelusta.
Suomen Partiolaiset ry
Suomen riistakeskus
Suomen Suunnistusliitto tukee suunnistusseurojen edellytyksiä tarjota laadukasta kilpailu-, nuoriso- ja kuntosuunnistustoimintaa. Suunnistusliitto valvoo suunnistajien etuja ja luo edellytyksiä suunnistuksen kasvulle sekä huolehtii lajin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Suunnistusliitto kehittää suunnistusta ottaen huomioon suunnistajien, seurojen, alueiden ja sidosryhmien tarpeet sekä toimintaympäristön muutokset.  Suunnistusliittoon kuuluu 340 jäsenseuraa. Lajia harrastaa noin 45 000 aikuista ja 10 000 nuorta. Suunnistuksen lajeja ovat suunnistus, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistus.
Suomen WWF
Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. Tarjoamme tutkintoon valmistavaa koulutusta, lyhytkoulutuksia, konsultointia ja muita asiantuntijapalveluita. Perustehtävämme on ympäristöosaamisen vahvistaminen ja asiakkaiden toiminnan parantaminen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. SYKLI
Suomen 4H-liitto on valtakunnallinen, sitoutumaton nuorisojärjestö. 4H-harrastus tukee lapsen ja nuoren kasvua aktiiviseksi, vastuulliseksi ja yritteliääksi. Lapsen ja nuoren kehitys¬vaiheet huomioon ottavassa toiminnassa opitaan itse tekemällä. 4H-kerhossa omaksutaan elämänhallintaa tukevia käytännön tietoja ja taitoja koulutetun oh¬jaajan tuella. Erilaiset kurssit syventävät nuoren osaa¬mista. Toiminnassa saadaan valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H on maailmanlaajuinen järjestö. Suomessa siinä on noin 50 000 jäsentä 235 4H-yhdistyksessä

Yhteistyöverkoston toimijoilta ilmestyy kolme kertaa vuodessa Uutta Metsän oppimispolulla -uutiskirje, johon koostetaan ajankohtaisia tapahtumia, kampanjoita ja materiaaleja opettajille ja varhaiskasvattajille metsässä kouluyhteistyötä tekeviltä tahoilta.

Suomen metsäkeskuksen alueelliset kouluyhteistyövastaavat >

Kuljetusavustukset

Kuljetusavustuksia metsäretkiin ja metsäteollisuuskohdevierailuihin voi tiedustella Suomen Metsäsäätiöstä ja Metsäteollisuus ry:stä.

Kansainväliset kumppanit

Hyödynnä laajat verkostomme, kun tarvitset kansainvälisiä kontakteja joko metsä- tai opetusalalta.

LEAF – Learning about Forests on yksi maailman suurimman ympäristökasvatusjärjestön FEE:n – the Foundation for Environmental Education  ohjelmista. Suomen Metsäyhdistys on LEAF:n maakoordinaattori Suomessa ja ohjelman ohjausryhmän jäsen. Suomi on yksi vuonna 2000 käynnistetyn LEAF -ohjelman perustajista.

Metsäyhdistys on aktiivinen myös Eurooppalaisten metsäpedagogien verkostossa. Verkosto järjestää vuosittain kongressin, joka on avoin kaikille lasten ja nuorten metsäopetuksesta kiinnostuneille. Suosittelemme osallistumista, sillä kongressissa saa uutta tietoa, käytännön vinkkejä ja uusia kontakteja. Sisältöön voi myös vaikuttaa tarjoamalla omia työpajoja ja puheenvuoroja.