Yhteistyökumppanit

Metsän oppimispolku -yhteistyöverkosto
Kuljetusavustuksia
Kansainväliset yhteistyökumppanit

 

Valtakunnallinen Metsän oppimispolku -yhteistyöverkosto

Yhteistyöverkoston toimijoilta ilmestyy kolme kertaa vuodessa Uutta Metsän oppimispolulla -uutiskirje, johon koostetaan ajankohtaisia tapahtumia, kampanjoita ja materiaaleja opettajille ja varhaiskasvattajille metsässä kouluyhteistyötä tekeviltä tahoilta.

 

Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL on pedagoginen järjestö, joka edistää jäsentensä opettamien aineiden riittävää ja laadukasta opetusta. Valtaosa liiton jäsenistä työskentelee aineenopettajina peruskouluissa ja lukioissa.

Eräkummit ovat vapaaehtoisia toimijoita, joiden päämääränä on rohkaista lapsia ja nuoria luonnossa liikkumiseen, opettaa heille luonnon tuntemusta ja tarjota perustietoja eränkäynnistä. Eräkummit voivat vierailla kouluissa, kerhoissa, leireillä ja muissa tapahtumissa sekä järjestää omia tapahtumia. Eräkummitoiminnan koordinoinnista vastaa Metsähallitus.

Finlands svenska 4H

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

Luonnonvarakeskus

Maa- ja metsätalousministeriö

Maaseutuammattiin ry tarjoaa Pohjois-Savossa yläkoululaisille, lukiolaisille ja opettajille opintoretkiä muun muassa metsätyömaille, sahoille ja alan oppilaitoksiin, metsällisiä toimintapäiviä sekä työelämääntutustumisjaksoja. Tapahtumien sisältö suunnitellaan yhdessä ja linja-autot reissuun huolehtii Maaseutuammattiin ry.

Metsähallitus tekee laajaa yhteistyötä päiväkotien, peruskoulujen, ja muiden oppilaitoksien kanssa. Metsähallituksen luontokeskukset ja Rovaniemellä sijaitseva tiedekeskus Pilke tarjoavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia tukevia, elämyksellisiä opastuksia ja työpajoja.

Metsänomistajat – MTK ja alueelliset metsänhoitoyhdistykset järjestävät koululaisille metsäpäiviä ja -retkiä sekä kutsuvat heitä työ- ja konenäytöksiin. Yhdistysten asiantuntijat pitävät metsäoppitunteja kouluissa ja luentoja metsäoppilaitoksissa. MTK ja erityisesti metsänhoitoyhdistykset tarjoavat harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.

Metsäteollisuus ry:n koordinoimassa Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjassa metsäteollisuuden ammattilaiset vierailevat yläkouluissa kertomassa metsäalasta, sen tarjoamista opiskelu- ja uramahdollisuuksista sekä uusista tuotteista. Koulut saavat vierailulla käyttöönsä tuotesalkun, joka esittelee monipuolisesti puusta valmistettuja tuotteita.

Opetushallitus on osaamisen kehittämisvirasto. Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistyivät vuoden 2017 alusta uudeksi virastoksi, jonka nimi on Opetushallitus. Uusi virasto jatkaa edeltäjiensä tehtäviä ja vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä ja kansainvälisyyden edistämisestä. Yhdistymisen myötä Opetushallituksessa työskentelee noin 370 asiantuntijaa.

Puumiehet ry jäsenet toimivat puu- ja metsäalalla ja muodostavat yhdessä laajan asiantuntijaverkoston. Toiminnan tavoitteena on ammattitaidon ylläpitäminen ja suomalaisen puun puolesta toimiminen. Puumiehet tekevät yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Yhdistys julkaisee puutuoteteollisuuden ammattilehteä Puumies-lehteä.

Suomen 4H-liitto metsätoiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten metsä- ja luontotietoutta sekä tarjota harrastus- ja työmahdollisuuksia. 4H haluaa tukea lapsen ja nuoren monipuolisen metsäsuhteen rakentumista. Metsä- ja luontokasvatusta tehdään 4H:ssa läheisessä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Suomen Latu järjestää Muumien ulkoilukouluja, joissa lapset liikkuvat monipuolisesti luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Toiminta on lapsilähtöistä ja luonnossa seikkaillaan leikkien ja liikunta- sekä retkeilytaitoja oppien. Yhdistys- ja kerhotoiminnan lisäksi ulkoilukoulut toimivat kouluissa ja varhaiskasvatuksessa osana opetusta. Ulkoilukoulut soveltuvat hyvin toteutettaviksi myös vanhempien lasten tai erityislasten kanssa.

Suomen Luokanopettajat ry

Suomen Luonto- ja ympäristökoulujen liitto eli LYKE-verkosto tarjoaa luonto- ja ympäristökoulupäiviä ryhmille sekä koulutuksia ja materiaaleja kasvattajille. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja kestävään elämäntapaan kasvamista.

Suomen metsäkeskus antaa tietoa lähellä toimivista metsäammattilaisista ja vinkkejä, mistä löytää materiaalia opetuksen tueksi. Suomen metsäkeskus myös järjestää vuosittain muutaman tapahtuman koululaisille sekä osallistuu erilaisiin koululaistapahtumiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Suomen metsäkeskuksen alueelliset kouluyhteistyövastaavat

Suomen Metsästäjäliitto järjestää leiri- ja kerhotoimintaa eri puolilla Suomea. Metsästys- ja eräharrastuksella on merkittävä rooli lasten ja nuorten luontosuhteen muodostumisessa. Se luo mahdollisuuksia tutustua luontoon ja tuo luonnon lähelle arkea. Metsästäjäliiton piiristä tai metsästysseurasta voi kutsua henkilön kertomaan koululle metsästyksestä ja eränkäynnistä.

Suomen Metsäyhdistys ry:n nuorisoviestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla Suomessa asuvilla on perustiedot metsistä ja metsien kestävästä ja vastuullisesta käytöstä, metsien käyttöön perustuvista elinkeinoista, metsäkulttuurista sekä metsäluonnosta ja sen suojelusta. Suomen Metsäyhdistys järjestää esimerkiksi koululaisten metsätapahtumia ja opettajien metsäkursseja sekä tuottaa metsäisiä oppimateriaaleja. Lisäksi Suomen Metsäyhdistys toimii Metsän oppimispolku -verkoston koollekutsujina.

Suomen nuorisokeskusyhdistys (SNK) edustaa yhdeksää Suomen nuorisokeskusta sekä koordinoi ja kehittää seikkailukasvatusta valtakunnallisesti. Nuorisokeskukset tarjoavat kasvatuksellisia leirikouluja, luonto- ja ympäristökasvatusta, Nuotta-valmennusta sosiaalista vahvistamista tarvitseville nuorille sekä leiritoimintaa. Toiminnassa korostuvat kokemuksellinen oppiminen ja seikkailu- ja elämyspedagogiset menetelmät.

Suomen Partiolaiset ry on maamme suurin nuorisojärjestö ja tarjoaa seikkailuja niin lapsille kuin aikuisillekin. Partion päämääränä on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Partio kuuluu kaikille!

Suomen riistakeskus on metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaja. Koulujen opetuskäyttöön tuotetut materiaalit löytyvät Riistainfosta.

Suomen ympäristöopisto SYKLI rakentaa kestävää tulevaisuutta kouluttamalla osaajia työelämään. SYKLI:n opiskelijat ovat aikuisia, eri aloilla toimivia ammattilaisia ja asiantuntijoita. SYKLI tarjoaa tutkintokoulutusta, täydennyskoulutusta opettajille ja kasvattajille eri koulutusasteilla sekä lyhyitä koulutuksia, kuten kortti- ja pätevyyskoulutuksia.

WWF Suomi tarjoaa kouluille, päiväkodeille ja muille oppilaitoksille monipuolista opetusmateriaalia metsään ja metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyen sekä kannustaa kouluja ulkona oppimiseen ja toiminnalliseen metsäopetukseen. Materiaali on maksutonta. Ajoittain WWF Suomi tarjoaa myös täydennyskoulutusta kasvattajille.

Ulko-opet ry

Kuljetusavustukset

Kuljetusavustuksia metsäretkiin ja metsäteollisuuskohdevierailuihin voi tiedustella Suomen Metsäsäätiöstä ja Metsäteollisuus ry:stä. Lisäksi Yrjö ja Aili Rasin säätiö tukee metsäretkiä ja metsäalan yritysvierailuja myöntämällä kuljetustukea ja tälle säätiölle osoitetut vapaamuotoiset anomukset voi lähettää osoitteeseen sirpa.karkkainen@smy.fi.

Kansainväliset kumppanit

Hyödynnä laajat verkostomme, kun tarvitset kansainvälisiä kontakteja joko metsä- tai opetusalalta.

LEAF – Learning about Forests on yksi maailman suurimman ympäristökasvatusjärjestön FEE:n – the Foundation for Environmental Education  ohjelmista. Suomen Metsäyhdistys on LEAF:n maakoordinaattori Suomessa ja ohjelman ohjausryhmän jäsen. Suomi on yksi vuonna 2000 käynnistetyn LEAF -ohjelman perustajista.

Metsäyhdistys on aktiivinen myös Eurooppalaisten metsäpedagogien verkostossa. Verkosto järjestää vuosittain kongressin, joka on avoin kaikille lasten ja nuorten metsäopetuksesta kiinnostuneille. Suosittelemme osallistumista, sillä kongressissa saa uutta tietoa, käytännön vinkkejä ja uusia kontakteja. Sisältöön voi myös vaikuttaa tarjoamalla omia työpajoja ja puheenvuoroja.