Beslutsfattarnas Skogsakademi

Deltagare på fälturs av Beslutsfattarnas Skogsakademi i 2013 i Luumäki. Foto: Saku Ruusila

Vad är Skogsakademin?

Beslutfattarnas Skogsakademi är ett kurs- och diskussionsforum inriktat för samhällets beslutsfattare och andra personer med inflytande. Målet är att öka de finländska påverkarnas intresse i skogsfrågor, förstärka deras skogliga kunnande samt skapa en växelverkan mellan påverkarna inom skogsbranschen och andra branscher.

I Skogsakademin insätter man sig i skogsbranschens frågor med hjälp av ledande experter i seminarium, terrängen och skogssektorns produktionsanläggningar. Årligen ordnas det två kurser, i maj och september. Kursens deltagare väljs med hjälp av en inbjudningsmetod.

Det ordnas årligen fortsättningstillfällen för dem som gått Skogsakademin.

Deltagandet i Skogsakademin

Sedan 1996 har dryga tusen personer deltagit i Beslutfattarnas Skogsakademi. Deltagarna representerar finska statens administration, politiska beslutsfattare, affärslivets ledning, utbildning och forskning, medier och medborgarorganisationer samt kultur. Det finns även några utlänningar som deltagit i kursen.

Deltagarna blir inbjudna till Skogsakademins kurser. De som tidigare gått Skogsakademin kan rekommendera nya kursdeltagare. Föreslag av nya kursdeltagare ges även av Skogsakademins delegation samt av Forstföreningens personal.

De inbjudna väljs i december. När de kommande deltagarna väljs, är huvudprincipen den att en tredje del av deltagarna på varje kurs är från skogsbranschen och två tredjedelar kommer utanför skogsbranschen. Dessutom har varje av dessa grupper en viss kvot. Målsättningen är att det på varje kurs skulle vara en så mångsidig grupp deltagare som möjligt. I den vidstående bilden ser man bakgrundsgruppen för dem som tidigare deltagit i Skogsakademin (tryck bilden större).
Inbjudan till deltagarkandidaterna skickas i januari. Kandidaten kan välja ifall hon/han i första hand vill delta på vårens eller höstens kurs, eller om hon/han vill ha inbjudan senare eller inte alls.

De som gått Skogsakademin, så kallade ”skogsakademiker”, blir inbjudna till fortsättningstillfällen och för dem finns en egen LinkedIn-grupp.