Skogen och klimatförändringen

PrintBetydelsen för klimatförändringen är att växthusgasernas, framförallt koldioxidens, mängder i atmosfären ökar och blir allt högre vilket i sin tur leder till att klimatet blir allt varmare. Koldioxid uppkommer alltid då man bränner material som innehåller kol. Klimatet förändras då växthusfenomenet tar mera fart. Med växthusfenomenet menas att atmosfären binder en del av solens strålning som reflekteras från Jordens yta och reflekterar sedan en del av denna strålning tillbaka till Jorden. Fenomenet är nödvändigt för det nuvarande livet på Jorden, utan det skulle det vara märkbart kallare på Jorden. forest.fi berättar mera om skogar och klimatförändringen (på finska). Bekanta dig även med Meteorologiska institutets klimat-guide.

Då träd och andra växter växer i skogen så binder de kol i sig själva från atmosfären. Då kol binder sig på det här viset i ett kolförråd utanför atmosfären så kallas det för en kolsänka. Med hjälp av att testa Kolträdet som Helsingfors universitets Institution för skogsvetenskaper och Meteorologiska centralen har åstadkommit, så kan du se hur olika väderförhållanden påverkar trädets och skogens kapacitet att binda kol.

Naturen som förändras

Förändringar som sker på grund av klimatförändringen går redan att upptäcka i naturen. Till exempel flera fjärilsarter som tidigare varit engångs-generationer har förändrats till tvågångs-generationer, vilket är vanligt i Central Europa, men nuförtiden också förekommer i Finland. Våren som nuförtiden börjar allt tidigare har orsakat att flyttfåglar tidigare börjar röra sig och bygga bo. Insekterna är dock inte ute tidigare, vilket leder till att fåglarna då får problem med att hitta föda. Vilka andra förändringar har forskarna redan upptäckt i naturen? Läs mera > (på finska)

Nedan hittar du uppgifter och material med anknytning till temat. Uppgifterna lämpar sig för alla åldrar ifall de inte är märkta på ett annat sätt. I sådana fall används följande förkortningar: ls = lågstadiet och hs = högstadiet.

UPPGIFTER


MATERIAL


Förskolepedagogik och nybörjarundervisning

Låg- och högstadiet