Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig

Finska Forstföreningen rf
Salomonsgatan 17 A
00100 Helsingfors
info@smy.fi, 09 685 0880
FO-nummer 0288770-9

Kontaktperson

Elena Ramsurrun
Finska Forstföreningen rf
Salomonsgatan 17 A
00100 Helsingfors
elena.ramsurrun@smy.fi, 09 685 0880

Registrets namn

Finska Forstföreningens kundregister

Ändamålet med personuppgifterna

Vi använder personuppgifter bland annat till att sköta och upprätthålla våra kundrelationer,  skicka ut kundbrev och information såsom nyhetsbrev, göra marknadsföring som stärker kundrelationerna, utveckla våra tjänster och vår verksamhet, sköta beställningar, ordna evenemang och handha faktureringen.

Vi behandlar uppgifterna på grunder som utgår från EU:s dataskyddsförordning

 • för att uppfylla vårt avtal med den registrerade
 • för att behandla uppgifter som den registrerade har lämnat med sitt samtycke
 • för att fullgöra våra berättigade intressen, exempelvis för att utveckla vår verksamhet
 • för att iaktta våra lagstadgade skyldigheter, exempelvis arkiveringsskyldigheter enligt bokföringslagen

Vi behandlar och publicerar personuppgifter och fotografier där människor kan identifieras bland annat för artiklar, evenemangsinformation och tävlingsresultat.

Förvaringstid för personuppgifter

Vi förvarar kunduppgifter så länge det behövs för att fullgöra ändamålen ovan och en skälig tid efter det.

Registrets datainnehåll och de vanligaste uppgiftskällorna

Vi samlar in bland annat följande uppgifter om de registrerade och ändringar i uppgifterna:

 • namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post)
 • namn, kontaktuppgifter och bransch för företrädd organisation
 • titel och arbetsbeskrivning
 • demografiuppgifter (t.ex. yrke, betjäningsspråk, kön)
 • uppgifter som gäller kundrelationen (t.ex. uppgifter om evenemangsaktivitet, beställningar, fakturering, betalning och produkter samt respons och kundkontakter)
 • vid anmälan till evenemang bland annat födelsetid och uppgifter om allergier
 • uppgifter som gäller marknadsföring och marknadsföringsåtgärder
 • kommunikation som riktas till den registrerade och åtgärder i samband med det
 • andra uppgifter som samlats in med den registrerades samtycke
 • uppgifter som gäller innehållet i, användningen av och kakor i Forstföreningens digitala tjänster

I huvudsak samlar vi in personuppgifter av den registrerade själv i början av och under kundrelationen eller intressentgruppsrelationen, när den registrerade beställer våra tjänster, använder vår mjukvara och våra produkter eller anmäler sig till eller deltar i våra evenemang. Vi får personuppgifter också av våra intressentgrupper och från offentliga uppgiftskällor.

Utlämnande av uppgifter

Vi varken säljer, överför eller lämnar ut personuppgifter till tredje parter, utom i följande fall:

Vi kan överföra och dela personuppgifter om kunder som deltar i Forstföreningens evenemang till andra som deltar i samma evenemang och till organisatörerna.

Vi kan dela personuppgifter med våra samarbetspartner som vi genomför och marknadsför projekt tillsammans med.

Vi kan överlåta kunduppgifter till tredje parter med kundens eget samtycke. Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter som tillhandahåller oss tjänster, det kan gälla programtjänster, teknisk hantering av personuppgifter, kommunikation eller olika kampanjer. Med att dela avser vi att vi inte tillåter att parterna i fråga använder uppgifterna till något annat än att tillhandahålla tjänsterna i fråga.

Vi kan överlåta personuppgifter med stöd av ett krav från domstol eller något annat myndighetskrav som grundar sig på lag.

Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I behandlingen av personuppgifter kan vi anlita tjänstetillhandahållare som utanför EU eller EES kan ha tillgång till personuppgifterna. I det fallet ser vi till att personuppgifterna skyddas korrekt genom att vi säkerställer att det finns en laglig grund för överföringen av uppgifter, såsom det av EU godkända arrangemanget Privacy Shield.

Principerna för skyddet av registret

Tillgång och användningsrätt till uppgifterna i kundregistret har endast den personal och andra utsedda personer hos Finska Forstföreningen rf som behöver uppgifterna för sitt arbete och som har de användarnamn som behövs. Vi använder de tekniska dataskyddsmetoder som behövs, såsom brandmurar och lösenord.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att när som helst bland annat

 • begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet
 • kontrollera och vid behov rätta sina uppgifter i registret; begäran ska riktas skriftligen till den personuppgiftsansvarige
 • till den del behandlingen av personuppgifter grundar sig på den registrerades samtycke rätten att återta sitt samtycke
 • anföra besvär om behandlingen av personuppgifterna till en tillsynsmyndighet.

Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

Finska Forstföreningen rf kan uppdatera denna dataskyddsbeskrivning när verksamheten ändras, när dataskyddsprinciperna eller rekommendationerna om dataskydd ändras eller när lagstiftningen ändras. Ändringar träder i kraft när den uppdaterade dataskyddsbeskrivningen publiceras.