Dataskyddsbeskrivning

Denna dataskyddsbeskrivning beskriver hur vi samlar och överlåter dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur vi skyddar dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Denna dataskyddsbeskrivning berör alla personuppgifter samt uppgifter som Finska Forstföreningen rf gällande medlemmar i föreningen. Dessutom så gäller denna dataskyddsbeskrivning alla Finska Forstföreningen rf:s och dotterbolaget, som föreningen äger till 100%, Metsäviestintä Oy:s vid olika evenemang insamlade personuppgifter samt uppgifter som insamlats via Finska Forstföreningens webbsidor (till exempel Forest.fi, Beslutsfattarnas Skogsakademi, Skogsdagarna, Uusi puu, Mitt Träd, Skogsnöten, Skogarnas Finland).

Våra kontaktuppgifter:

Registrerade

SMY (Finska Forstföreningen)
FO nr. 0288770-9
Adress: Salomongatan 17 A 00100 Helsingfors
Metsäviestintä Oy
Fo nr. 0111632-0
Adress: Salomongatan 17 A 00100 Helsingfors
Kontaktperson

Om du har något att fråga om personuppgifternas behandling kan du kontakta föreningens kontaktperson:
Elena Ramsurrun
Elena.ramsurrun@smy.fi
+358(0)9 685 0880

Vilka personuppgifter vi samlar på

 • Vi samlar på Finska Forstföreningens medlemsföreningars kontaktpersoners personuppgifter. Vi samlar också in personuppgifter om samarbetspartners kontaktpersoner samt våra kunders personuppgifter. Detta gäller alla som deltar i våra evenemang, som använder eller köper våra tjänster, som besöker våra webbsidor eller övrigt är i kontakt med oss.

Vi samlar in bland annat följande uppgifter i personuppgiftsregistret:

 • namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post)
 • namn, kontaktuppgifter och bransch för företrädd organisation
 • titel och arbetsbeskrivning
 • demografiuppgifter (t.ex. yrke, betjäningsspråk, kön)

Uppgifter som gäller medlemskap eller kundrelationer:

 • deltagar-, beställnings-, betalnings-, produktinformation samt feedback och kontakter

Uppgifter som gäller evenemang

 • uppgifter som uppgivits vid anmälan, bl.a. födelsetid och eventuell specialdiet

Uppgifter som gäller kommunikation

 • vid marknadsföring och tillhörande åtgärder
 • kommunicering åt registrerade
 • direktmarknadsföring med lov och förbud emot
 • övrig information som samlats med den registrerades lov

Användandet av våra sidor

 • Informationen om vilka sidor, besökstiden och vid vilken tid besöket skett samt din terminals uppgifter. För mer information se cookiesklausulen och cookiesinställningar.

Hur vi använder dina personuppgifter

Hur avtalet fungerar

Vi använder personuppgifter främst för att sköta medlemsuppgifter samt till medlemmar relaterade tjänster som vi erbjuder och producerar. Uppgifter används också till att skicka nyhetsbrev och notiser, att marknadsföra våra produkter och tjänster, till att ordna evenemang samt debiteringar.

Grunden till berättigad förmån

Vi behandlar personuppgifter enligt berättigad förmån för att utveckla våra tjänster och verksamhet samt till att utveckla  våra webbsidor samt deras funktionalitet.

Vi kan också använda personuppgifter enligt berättigad förmån för att utföra marknads- och enkätundersökningar, direktmarknadsföring samt för att förhindra möjlig svindel och förseelser.

Med medgivande

Vi kan skicka direktmarknadsföring om du har gett ditt medgivande. Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev eller övrigt direktmarknadsföringsmateria, behandlas dina personuppgifter för dessa meddelanden. Du har full rätt att förbjuda sådan marknadsföring via en länk i meddelandet.

Med rätt av legitima själ

Vi behandlar dina personuppgifter enligt i kraft varande lagar och förordningar som myndigheterna har stipulerat. Vi kan vara skyldiga att bevara uppgifter för bokföring samt övriga tvingande skäl som myndigheterna har yrkat på. Personuppgifter kan överlåtas åt myndigheter enligt rådande lag och rätt.

Hur vi samlar och överlåter dina personuppgifter

Källor

Vi samlar in uppgifter från det att din förening har blivit medlem och därefter.

Med ditt medgivande samlar vi in dina uppgifter då du beställer vårt nyhetsbrev, lämnar kontaktbegäran, beställer produkter eller tjänster, använder våra webbsidor, deltar i marknads- eller enkätundersökningar, anmäler dig eller deltar i våra evenemang samt då du är i kontakt med oss.

Personuppgifter kan samlas in av intressenter och tredje parter samt myndigheter inom lagens tillåtna gränser.

Överlåtelse av personuppgifter

Vi kan överlåta dina personuppgifter till tredje part i följande fall:

Vi använder under- och tjänsteleverantörer för att behandla dina personuppgifter. Personuppgifter kan överlåtas till dem bara i den mån som de deltar i ovan beskrivna fall. I dessa fall har vi gjort vederbörliga kontrakt med under- och tjänsteleverantörerna för att försäkra oss att personuppgifterna behandlas på vederbörligt sätt.

Vi kan överlåta personuppgifter åt övriga arrangerare och deltagare av de evenemang som Finska Forstföreningen ordnar.

Vi kan överlåta dina personuppgifter åt samarbetspartners med vilka vi genomför och marknadsför olika evenemang

Vi kan överlåta dina personuppgifter med ditt medgivande till tredje parter. Vi kan överlåta dina uppgifter till myndigheter om de yrkar på det enligt rådande lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller den tid som myndigheterna stipulerar.

Personuppgifter som grundar sig på medlemskap i Finska Forstföreningens medlemsföreningar bevaras så länge medlemskapet består och två(2) år efter det avslutats.

 • Finska Forstföreningen sparar uppgifter från sina webbsidor i minst två(2) år.
 • Medgivande till eller förbud mot marknadsföring sparas tillsvidare.
 • Uppgifter som hör till bokföringen sparas enligt lag i tio(10) år.

Överförs dina uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiområdet?

Vi kan komma att använda under- och tjänsteleverantörer som kan ha tillgång till personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiområdet. I detta fall så skyddar vi personuppgifterna på ändamålsenligt sätt då de flyttas utanför området. För detta finns kontraktsmallar som EU:s kommission har låtit göra.

Skyddandet av dina uppgifter

Vi skyddar dina uppgifter genom att använda tekniska och organisatoriska åtgärder. Uppgifterna behandlas enbart av de tjänstemän och övriga till projekt bundna personer hos Finska Forstföreningen rf som i sitt arbete behöver dessa och som har tillbördiga användarnamn. Personuppgifterna sparas i elektroniska system som är skyddade av brandmurar och lösenord samt övriga adekvata tekniska och organisatoriska lösningar.

De handlingar som behandlas manuellt och som har personuppgifter förvaras i låsta utrymmen så att obehöriga inte har tillgång till dem.

Dina rättigheter

EU:s dataskydds-förordning garanterar dig endel rättigheter då det gäller personuppgifter. Märk att rättigheterna inte är absoluta i alla fall. Vi meddelar då rättigheterna påverkas av hur de behandlas. Om vi inte kan uppfylla din begäran att t.ex avlägsna dina uppgifter så meddelar vi orsaken till det.

 • Rätt att få information om rättigheternas behandling. Du har rätt att veta, för vilka ändamål och på vilket sätt vi använder dina uppgifter.
 • Rätt till att ta del av uppgifterna. Du har rätt att veta om vi använder dina uppgifter. Om de används så har du rätt att få en kopia på detta ifall vi inte har laglig rätt att neka det.
 • Rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att rätta eller uppdatera dina uppgifter samt att ändra på felaktiga uppgifter.
 • Rätt att avlägsna uppgifter. Du har rätt att be oss avlägsna uppgifter om dig om vi inte har laga rätt eller skyldighet att fortsätta att behandla eller spara dem.
 • Rätt att begränsa användningen av uppgifter. Du har rätt att be oss begränsa användningen av dina uppgifter. Om du anser att uppgifterna är felaktiga eller att de används på ett lagstridigt sätt eller då du motsatt dig användningen av dina uppgifter.
 • Rätt att motsätta dig användningen av dina uppgifter. Du har när som helst rätt att motsätta dig mot att dina uppgifter behandlas, på basen av personliga skäl. Detta gäller de uppgifter som vi med lagens rätt kan behandla.
 • Rätt att inhibera medgivande. Du har när som helt rätt att inhibera det medgivande som du gett till dina uppgifter t.ex. då du beställt ett nyhetsbrev.
 • Du har rätt att flytta dina uppgifter från ett datasystem till ett annat. Du har rätt att få dina uppgifter flyttade till en annan uppbevarare av register förutsatt att registreringen har gjorts av dig personligen. Vi utför ifrågavarande uppgifter med ditt medgivande och behandlingen sker automatiskt.
 • Rätt att besvära sig. Du har rätt att besvära dig till dataskyddsmyndigheten om du anser att dina uppgifter använts i strid mot dataskyddslagen. Länk till dataskyddsmyndigheten hittar du här.

 Dataskyddsbeskrivningens uppdatering

Finska Forstföreningen rf kan uppdatera denna beskrivning om verksamheten ändrar, om dataskyddsprinciperna och -rekommendationerna ändras eller om lagstiftningen ändras. Ändringarna träder i kraft då beskrivningen uppdaterats och publiserats.

Tilläggsuppgifter

 Om du har frågor gällande våra principer om dataskydd eller om du vill använda dina rättigheter så kontakta oss på info@smy.fi.