Finska Forstföreningen

Finska Forstföreningen är en samarbetsorganisation specialiserad på skoglig information. Föreningens målsättning är att lyfta fram skogens möjligheter i samhället samt att främja förståelsen för en ansvarsfull användning av skogen.

Föreningen bedriver sin verksamhet på gränsytan mellan skogsbranschen och det övriga samhället. Föreningens verksamhet är projektbaserad. Finska Forstföreningens interna finansiering grundar sig i huvudsak på projektbaserad finansiering som ska ansökas varje år. De största finansiärerna beträffande projektfinansieringen är jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Skogsstiftelse och Metsämiesten säätiö. Utöver projektfinansieringen får föreningen inkomster (knappt 20 procent) bland annat från medlemsavgifterna.

Skogsinformation

Föreningens egentliga skogsinformation bedrivs i vårt eget land och utomlands i samarbete med skogsbranschen och bland annat massmediernas aktörer. En viktig kanal för föreningens information är webbplatsen forest.fi som publiceras på finska och engelska.

Beslutsfattarnas Skogsakademi

Beslutsfattarnas Skogsakademi (Päättäjien Metsäakatemia) arrangerar regelbundet skogsrelaterade kurser för inbjudna finländska beslutsfattare från olika sektorer i hela samhället, såväl inom som utanför skogsbranschen. De inbjudna är politiker, företrädare för myndigheter, affärslivet, massmedier och medborgar- och miljöorganisationer. Mer information om Beslutsfattarnas Skogsakademi finns på finska och på engelska.

Skolsamarbete

Målet med skolsamarbetet är att alla som bor i Finland ska få grundläggande kunskaper och färdigheter om näringar som baserar sig på skogen och skogarnas användning, om skogskulturen och skogsnaturen och om skyddandet av skogsnaturen. Inom ramen för skolsamarbetet har vi byggt upp en modell för undervisning om skog i grundskolorna i hela landet. Modellen, På upptäcktsfärd i skogen, har utarbetats i samarbete med många intressentgrupper, bland annat Utbildningsstyrelsen och branschens lärare. Inom ramen för skolsamarbetet anordnar Finska Forstföreningen också den årligen återkommande skogstävlingen Skogsnöten som riktar sig till grundskolans elever i årsklasserna 7 – 9.

Skogsdagarna

Finska Forstföreningen arrangerar årligen skogsbranschens nationella evenemang Skogsdagarna. Mer information om Skogsdagarna på finska.

Medlemskår och administration

Finska Forstföreningen har totalt 46 medlemmar, vilka alla är samfundsmedlemmar. Hela skogsbranschen bortsett från föreningens huvudfinansiärer är representerad i medlemskåren. Bland medlemmarna återfinns många yrkes-, hobby- och fritidsorganisationer. Föreningen har inga personliga medlemmar, bortsett från sex hedersmedlemmar. Du kan bekanta dig med Finska Forstföreningens medlemskår på finska.

Föreningens verksamhet leds av en styrelse på 12 personer. Dessa väljs av medlemmarna på årsmötet. Cirka 15 personer är anställda på föreningens byrå. Styrelsens och personalens kontaktuppgifter finns på finska och på engelska.

Finska Forstföreningens interna finansiering grundar sig i huvudsak på projektbaserad finansiering som ska ansökas varje år. De största finansiärerna beträffande projektfinansieringen är jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Skogsstiftelse och Metsämiesten säätiö. Utöver projektfinansieringen får föreningen inkomster bland annat från medlemsavgifterna.

Förteckning över medlemsorganisationer (på finska)

Historia

Finska Forstföreningen grundades år 1877. Man ansåg då att förhållandena i Finlands skogar var dåliga, vilket gav impulsen till att bilda en förening. Det blev dock en övermäktig uppgift för den lilla föreningen att följa med och föra fram alla slags skogsfrågor. Föreningen beslöt således att begränsa sin egen verksamhet och samtidigt aktivt medverka till att andra samfund inom skogsbranschen grundades. Sådana var till exempel skogsbranschens fackföreningar, organisationer som strävade till att främja privatskogsbruket, Skogsforskningsinstitutet och senast på 1990-talet Finlands Skogsmuseum och skogsinfocenter Lusto. År 1941 frångick man personmedlemskap och sedan dess består medlemskåren av olika samfund.

Till de viktigaste arbetsformerna under förra århundradet hörde den gemensamma informationsverksamheten inom skogsbranschen samt gemensamma utbildnings- och festevenemang för skogsfackmännen. Finska Forstföreningen upprätthöll Metsätaloudellinen Valistustoimisto, sedermera Metsätiedotustoimisto, som knöts till föreningen år 1982. Finska Forstföreningen har sedan år 1925 arrangerat Skogsveckan; från och med år 2003 kallas denna tillställning Skogsdagarna.

Finska Forstföreningen inledde en regelbunden internationell verksamhet då Nordiska Skogsunionen grundades år 1946. Föreningens verksamhetssätt antog sin nuvarande form i huvudsak under 1990-talet.