Elever i högstadiet tar sig an aktuella skogsfrågor i den 38:e Skogsnöten-tävlingen

Den landsomfattande Skogsnöten-tävlingen som testar skolelevers kunskaper om skog går av stapeln i dag. Det är 38:e gången som Skogsnöten-tävlingen arrangeras. Ungefär 24 000 elever från 350 högstadier deltar i tävlingen.

Det här djuret och platsen där det ligger hör till en av uppgifterna i Skogsnöten 2019. Bilden: Hannu Huttu

Biologi- och geografilärarna ordnar Skogsnöten för sina egna elever. En arbetsgrupp som består av representanter från Biologi- och geografilärarnas förbund samt från Finska Forstföreningen har sammanställt uppgifterna i tävlingen.

Lärarna går igenom svaren före utgången av februari då skolans bästa ska vara utsedd. Bland Skogsnöten-vinnarna i skolorna inbjuds de 50 bästa tillsammans med sina lärare till en final som ordnas i Helsingfors 23–24 maj.

Sommarens och höstens skogsbränder var med även i Skogsnöten

– Skogen är vår viktigaste naturresurs och det finns ett stort intresse för hur vi använder den. Det förs också ivriga diskussioner om användningen. Med hjälp av skogen ska vi kunna stoppa klimatförändringen och därtill ska skogen kunna erbjuda välfärdstjänster, producera råmaterial för olika slags produkter och ersätta fossila råmaterial.  Därför är det ännu viktigare än tidigare att man redan i skolan lär sig se på skogen ur olika synvinklar. I Skogsnöten får eleven ta sig an skogsfrågor bland annat ur ekonomisk, frednings- och rekreationssynvinkel och även med utgångspunkt från själva skogsnaturen, berättar Sirpa Kärkkäinen som är ledande expert i kommunikation till ungdomar på Finska Forstföreningen.

I årets Skogsnöten-tävling finns frågor om skogsbränder som är aktuellt överallt i världen. På senhösten blev skogsvården i Finland uppmärksammad i media runt om i världen i samband med skogsbränderna i Kalifornien. I somras uppstod många skogsbränder även i Finland som följd av hettan och torkan.

I Skogsnöten får eleverna tänka igenom varför skogsbränderna inte blir lika omfattande hos oss som till exempel i USA eller Australien. Fastän det här är en fråga som ligger långt från elevernas vardag, ger resonemanget och slutledningen poäng. Uppgiften kan till och med vara lätt för elever som följer med nyhetssändningar.

– I Finland har vi ett fuktigt klimat och många sjöar. Utöver detta är behandlingen av skogarna en stor orsak till att skogsbränderna vanligtvis blir små till arealen hos oss. Ytorna där olika skogsvårdsåtgärder utförs i ekonomiskogarna är till arealen små och kalytor och plantskogar stoppar ödesdigra toppbränder. Ett tätt skogsbilvägsnät och skogsdiken hindrar bränder från att sprida sig och skogsbilvägarna underlättar släckningsarbetet. Samarbetet mellan myndigheterna är effektivt när det är fråga om att släcka skogsbränder, säger Markku Remes som är ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral och som har hjälpt arbetsgruppen som har sammanställt frågor för Skogsnöten-tävlingen.

Niklas Haukipuro planterade skog och fick en inblick i skogsfackmännens jobb då han vann ett sommarjobb i Haapavesi-Kärsämäki skogsvårdsförening via Skogsnöten. Bilden: Jaana Ruotsalainen.

I Skogsnöten utlottas även sommarjobb

De tio elever som klarar sig bäst i finalen får penningpris. Vinnarna i skolorna kan delta i utlottningen av 13–15 sommarjobb. Sommarjobben är två veckor hos skogsvårdsföreningen på hemorten.

De som finansierar Skogsnöten ger en gemensam immateriell gåva till alla deltagare. Med penninggåvan till organisationen Food and Forest Development Finland kan man hjälpa mindre skogsägare i utvecklingsländer.

Skogsnöten har arrangerats sedan år 1982. Långt över en miljon finländare har deltagit i Skogsnöten-tävlingen. Tävlingsblanketter finns både på finska och på svenska.

Skogsbranschen är aktivt med i arrangemangen och står för en stor del av finansieringen. Organisationer inom branschen delar ut pris till vinnare, besöker skolor, står för kostnaderna för resan till finalen och sammanställer tävlingsuppgifterna i finalen och ordnar annat program i anslutning till den.


Tilläggsuppgifter

På den här kartan ser du vilka skolor som deltar i Skogsnöten 2019:

Kirjoita kommentti