Etelä-Suomenkin suojeluprosentti on jo 4,8 ‒ uusi selvitys kertoo

Suomen metsistä on suojeltu kaikkiaan 12 prosenttia. Tuoreessa Luonnonvarakeskuksen selvityksessä suojeluprosentit on ensimmäistä kertaa laskettu myös maakunnittain.

Luonnonvarakeskuksen mukaan suojeltuja metsiä on Suomessa kaikkiaan 2,7 miljoonaa hehtaaria. Suomen tuottavan metsämaan ja vähätuottoisen kitumaan yhteenlasketusta alasta tämä on 12 prosenttia.

Valtaosaltaan pinta-ala koostuu lakisääteisistä suojelualueista, mutta mukaan on laskettu myös talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet, joilla metsätalousmielessä tehdyt hakkuut on kielletty. Tosin hyvin pienellä alalla varovaiset hakkuut on sallittu, jos niiden tavoitteena ei ole metsätalous, vaan esimerkiksi virkistys- tai luontoarvojen turvaaminen.

Valtaosa suojelluista metsistä sijaitsee Pohjois-Suomessa, johon on laskettu mukaan Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat. Tällä alueella suojeltuja metsiä on yhteensä noin 2,2 miljoonaa hehtaaria, 19,4 prosenttia metsäpinta-alasta.

Etelä-Suomessa vastaavia metsiä on 0,5 miljoonaa hehtaaria. Tämän alueen metsien suojeluprosentti on 4,8. Luku on 2,4-kertainen aiemmin käytettyyn arvioon, kahteen prosenttiin verrattuna.

Jos suojeltuun alueeseen lasketaan mukaan myös tuottamattomat joutomaat, koko maan metsien suojeluprosentti nousee 17,2:een.

Rajoitetun käytön alueet tukevat suojelua

”Noin 87 prosenttia suojelluista metsistä on valtion mailla. Yksityismaiden metsien suojelualueiden suhteellinen merkitys kasvaa kohti etelää”, sanoo tutkija Terhi Koskela Luonnonvarakeskuksesta.

Tiukasti suojeltujen metsien lisäksi Suomessa on runsaasti metsiä, joita saa käsitellä, mutta käsittelyllä on rajoituksia, joiden laadinnassa on otettu huomioon luontoarvot. Näitä metsiä on 0,5 miljoonaa hehtaaria ja niiden osuus metsäpinta-alasta on 2,2 prosenttia.

Metsien suojelun tilastot perustuvat vuoden 2016 alun tilanteeseen. Tilastointiperiaatteet ja luokitukset perustuvat pääosin laajapohjaisen Metsien suojelualue- ja Metso-tilastoinnin työryhmän laatimaan ehdotukseen. Työssä on käytetty uusinta tutkimusta ja siihen ovat osallistuneet myös ympäristöjärjestöt.

Tilaston kokoamisesta vastaa Luonnonvarakeskus. Pääosan tiedoista toimittaa Metsähallitus. Lisäksi tietoja saadaan Suomen metsäkeskukselta, Metsäteollisuus ry:ltä ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Edellinen metsien suojelualuetilasto julkaistiin vuoden 2008 tilanteeseen perustuen. Metsien suojelupinta-alaa ovat kasvattaneet erityisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma Metson puitteissa valtion ja yksityisten mailla toteutetut suojelutoimet sekä Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelun yhteydessä tekemät maankäyttöpäätökset.

Tärkeä muutos on myös ollut uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen.

Kaikki forest.fi-verkkosivun suojelutilastot eivät ole vielä uusien tietojen tasalla. Päivitys tehdään mahdollisimman pian.


Luonnonvarakeskuksen tiedote

Luonnonvarakeskuksen tietosivu taulukoineen

Metsien suojeluun liittyviä graafeja forest.fi-palvelussa


 

Kirjoita kommentti