Luonto otettiin huomioon valtaosalla hakkuista hyvin

Suomen metsäkeskuksen luontolaadun arvioinnin mukaan luonnonhoidon laatu oli vuonna 2017 erinomainen tai hyvä neljällä viidestä päätehakkuusta. Yksityismetsien metsien luonnonhoidon laatu on parantunut tasaisesti vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen se on ollut hieman laskusuunnassa.

Viime vuonna yksityismetsien luonnonhoidon laatua arvioitiin 474 hakkuukohteella, yhteensä 1796 hehtaarin alalla. Suunnatulla otannalla arviointiin valittiin 105 hakkuualuetta, joilla tiedettiin olevan merkittäviä luontoarvoja.

Erinomaisia tai hyviä tuloksia saatiin 79 prosentilla arvioiduista kohteista. Välttävien osuus oli 14 prosenttia. Vain kahdella prosentilla kokonaisarvio oli heikko.

Arvioinneissa havaittiin noin sata metsälain määrittelemää erityisen arvokasta luontokohdetta. Näistä 98 prosenttia oli säilynyt hakkuussa ennallaan tai lähes ennallaan.

Puutteita havaittiin edellisvuoden tapaan eniten siinä, kuinka purojen ja norojen välittömät lähiympäristöt oli otettu huomioon. Niiden säilymistä tulee parantaa huolellisella hakkuusuunnittelulla.

Päätehakkuun yhteydessä kaatamatta jätettyjä säästöpuita oli hakkuissa suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna, keskimäärin 11,9 runkoa hehtaarille, kun suositus on vähintään kymmenen. Säästöpuustosta yli 80 prosenttia oli eläviä.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpia säästöpuita ovat rinnankorkeusläpimitaltaan yli 20-senttiset puut. Säästöpuista tällaisia oli 32 prosenttia ja niiden yhteenlaskettu osuus säästöpuuston tilavuudesta oli 67 prosenttia.

Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jarkko Partasen mukaan säästöpuiden valintaan ja sijoitteluun tulee kiinnittää enemmän huomiota. Ne pitäisi keskittää ryhmiin luontokohteiden läheisyyteen eikä puuston alapuolella kasvavaa alikasvosta saisi raivata eikä maapohja muokata.

Suomen metsäkeskus seuraa luonnonhoidon laatua vuosittain yksityismetsissä tehtävillä arvioinneilla. Arvioinnin lähtökohtana ovat luonnonhoitoa koskevat suositukset.


Metsäkeskuksen tiedote


 

Kirjoita kommentti