Luottamus metsäteollisuuteen on palautumassa

Vastavalmistuneen Metsä ja puu -mielipidetiedustelun merkittävin tulos on, että kansalaisten luottamus metsäteollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn on vuonna 2009 havaitun pudotuksen jälkeen noussut takaisin lähelle 2007 tasoa.

Luottamusta eri teollisuudenaloihin mitattiin kahdella väitteellä. Toinen väitti teollisuudenalan olevan tärkein maamme hyvinvoinnin perusta ja ylläpitäjänä, ja toinen, että teollisuudenala selviää hyvin kansainvälisen kilpailukyvyn vaatimuksista.

Luottamus metsäteollisuuteen hyvinvoinnin tuottajana on laskenut tasaisesti 2000-luvun alusta, jolloin 93 prosenttia oli ehdottomasti tai melko paljon samaa mieltä väitteen kanssa. Lasku loppui kuitenkin edelliseen tiedusteluun vuonna 2009, jolloin osuus oli lähes sama kuin nytkin, 80 prosenttia. Vastaavanlaista laskua on ollut myös metalli- ja elektroniikkateollisuuden suhteen. Rakennusteollisuuden saama osuus on pysynyt jokseenkin ennallaan.

Metsäteollisuuden kilpailukykyä koskevaan väitteeseen luottavien osuus suorastaan romahti edellisessä tiedustelussa. Vuoden 2007 osuus 76 prosenttia putosi 61:een vuonna 2009. Nyt luottamus kilpailukykyyn on kuitenkin palannut vuoden 2007 tasolle. Samalla elektroniikkateollisuuden kilpailukykyyn luottavien osuus on pudonnut selvästi, kun taas rakennus- ja metalliteollisuuden osuudet ovat pysyneet ennallaan.

Luottamus tutkijoihin on laskussa

Myös vastaajien käsitykset luotettavista tiedon jakajista metsäasioissa ovat muuttumassa. Metsäntutkijoiden luotettavuus on kärsinyt eniten.

Kun vuonna 2007 vielä 62 prosenttia vastaajista piti metsäntutkijoita luotettavimpina tai toiseksi luotettavimpina metsien hoitoa koskevissa kysymyksissä, nyt osuus oli enää 49 prosenttia. Myös metsäammattilaisten luotettavuudessa on ollut hienoista laskua.

Kaikkien muiden tahojen uskottavuus on säilynyt jokseenkin ennallaan, vain epätietoisten osuus on kasvanut selvästi.

Myös metsäluonnon monimuotoisuutta koskevissa asioissa tutkijoiden luotettavuus on laskenut, mutta ei niin paljon: vuoden 2007 lukemasta 60 prosenttia nykyiseen 51:een. Tässäkin kysymyksessä kasvua on ollut vain epätietoisten ryhmässä.

Vastaajilta kysyttiin myös, mikä ympäristöjärjestöistä on luotettavin tietolähde metsäasioissa. Järjestys oli sama kuin ennenkin: Suomen luonnonsuojeluliittoa pidettiin luotettavimpana, mutta toiseksi tulleen WWF:n osuus on laskenut rajusti vuoden 2007 lukemasta 36 prosenttia nykyiseen 24 prosenttiin.

Vastaajilta kysyttiin myös, haluavatko he lisätä vai vähentää metsähakkeen käyttöä bioenergian tuotannossa. Lisäkäyttöä haluavien osuus laski edellisvuoteen verrattuna selvästi. Eniten kasvoi niiden osuus, joiden mielestä käyttö on nyt sopivalla tasolla.

Toisaalta niiden osuus, jotka pitävät lisääntyvää metsähakkeen käyttöä ympäristöriskinä, kuitenkin laski. Päinvastaista mieltä olevien osuus taas nousi vastaavasti.

Metsä ja puu -mielipidetiedustelun teetti Suomen Metsäyhdistys Taloustutkimuksella. Tutkimuksen rahoitti Suomen Metsäsäätiö.

Tarkemmin tutkimukseen voi perehtyä täältä.

Lisätietoja

Kirjoita kommentti