Vierasblogi: Metsäalan opiskelijoita tarvitaan alan markkinoimiseksi tulevaisuuden tekijöille


Kirjoittaja on Tampereen ammattikorkeakoulun neljännen vuoden metsätalousinsinööriopiskelija. Kirjoittajan kuva @IDAphotos.

Opiskelijalähtöisellä metsäalan markkinoinnilla on valtavasti potentiaalia metsäalan näkyvyyden edistäjänä etenkin nuorten keskuudessa. Voitaisiinko tämä potentiaali kuitenkin hyödyntää vielä entistä paremmin?

Tähän aiheeseen perehdyin opinnäytetyötutkimuksessani, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten erityisesti nuorille suunnattua metsäalan opiskelijalähtöistä markkinointia voitaisiin kehittää toimivammaksi sekä näkyvämmäksi. Tutkimuksen toteutin haastattelemalla metsätalousinsinööriopiskelijoita kartoittaakseni tietoa aiheesta nimenomaan opiskelijoiden näkökulmasta. Haastattelut järjestin tammi-helmikuussa 2023 yksilö haastatteluina. Haastatteluihin osallistui viisi metsätalousinsinööriopiskelijaa neljästä eri metsätalousinsinöörin tutkintoa tarjoavasta ammattikorkeakoulusta.

Opinnäytetyötutkimukseni tulokset antoivat hyviä eväitä metsäalan nuorisoviestinnän kehittämiseen. Suomen Metsäyhdistys ry onkin jo aloittanut tutkimuksen tulosten pohjalta suunnittelemaan jatkotoimia nuorisoviestinnän sekä erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuvan markkinoinnin kehittämiseksi.

Tutkimukseni tulokset korostavat opiskelijalähtöisen markkinoinnin potentiaalia ja sen kautta saatavien hyötyjen monipuolisuutta. Opiskelijalähtöinen metsäalan markkinointi tarjoaa sitä tekevälle opiskelijalle mahdollisuuden kehittää itseään ja omaa ammattiosaamistaan osana markkinointitoimintaa. Samalla markkinoinnin kohteena olevat nuoret saavat opiskelijoiden kertomana lisää tietoa metsäalasta. Opiskelijalähtöinen markkinointi antaa näkyvyyttä ennen kaikkea metsäalalle, mutta sen lisäksi myös oppilaitoksille sekä opiskelijakaupungeille. Tästä syystä opiskelijalähtöisen markkinoinnin mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen tulisikin kiinnittää ehdottomasti huomiota.

Opiskelijalähtöinen markkinointi on erinomainen keino edistää metsäalan näkyvyyttä etenkin nuorten keskuudessa, mikä tulikin ilmi myös tutkimukseni tuloksista. Opiskelijoiden kautta markkinointiin saadaan lisää samaistuttavuutta sekä helposti lähestyttävyyttä, kun markkinointia toteutetaan henkilöiden ja heidän kokemustensa kautta. Opiskelijalähtöisessä markkinoinnissa opiskelijoiden on mahdollista toteuttaa markkinointia omaa persoonaansa sekä mielenkiinnon kohteitansa hyödyntäen. Tätä tulisikin ehdottomasti painottaa enemmän opiskelijalähtöisen markkinoinnin mahdollisuuksista puhuttaessa, jotta opiskelijoiden innostusta markkinointia kohtaan saataisiin lisättyä. Nuorille suunnatussa opiskelijalähtöisessä alan markkinoinnissa markkinoinnin monipuolisuus, niin sen sisällön kuin toteutuksen osalta, on edellytys sen toimivuudelle ja onnistumiselle. Opiskelijoille on tärkeää painottaa myös sitä, että alan markkinointi ei vaadi välttämättä asiantuntijuutta, vaan alasta voi kertoa omien kokemuksien kautta esimerkiksi opiskeluarkea esittelemällä. Opiskeluarki on kuitenkin yksi merkittävistä tekijöistä nuorten alan valinnan pohdinnassa, joten siitä kertominen on vähintäänkin yhtä tärkeässä roolissa asiapainotteisiin aiheisiin verrattuna.

Tutkimuksessa selvitettiin myös opiskelijoiden motivaatioon ja kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä opiskelijalähtöiseen markkinointiin liittyen. Haastatteluissa nousi esille, että opiskelijat kaipaavat enemmän yhteisön tukea ja kannustusta opiskelijalähtöisen markkinoinnin toteuttamiseen. Opiskelijoiden motivaatiota ja kiinnostusta opiskelijalähtöistä markkinointia kohtaan voitaisiin saada lisättyä tarjoamalla enemmän matalan kynnyksen väyliä lähteä toteuttamaan markkinointia. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, että onko mahdollisella ristiriitatilanteiden pelolla vaikutusta opiskelijoiden kiinnostukseen markkinoida metsäalaa. Haastatteluiden perusteella ristiriitatilanteiden pelon vaikutus nähtiin mahdollisena, joskin kysymys jakoi jonkin verran mielipiteitä haastateltavien kesken. Mahdollinen ristiriitatilanteiden pelko yhdistettiin tutkimuksen mukaan opiskelijan ammatillisen kehityksen keskeneräisyyteen, leimautumisen pelkoon tai jännitykseen ihmisten reaktioista. Opiskelijat kokivat, että mahdollinen taustatuki tällaisten ristiriitatilanteiden varalle olisi turvaa tuova ajatus.

Aiheena metsäalan markkinointia ja näkyvyyttä tulisi myös kokonaisuutena nostaa enemmän esille. Jokaisella metsäalalla olevalla henkilöllä, niin opiskelijalla kuin työssäkäyvälläkin, on mahdollisuus vaikuttaa metsäalan näkyvyyteen ja sitä kautta myös alan tulevaisuuteen. Kaikki metsäalasta puhuminen on osa alan näkyvyyden edistämistä sekä markkinointia, ja tätä tulisikin erityisesti korostaa metsäalan opiskelijalähtöisestä markkinoinnista puhuttaessa.

Suomen Metsäyhdistyksen johtava nuorisoviestinnän asiantuntija Sirpa Kärkkäinen toimi yhtenä Sini Ikosen opinnäytetyön ohjaajista.

Kirjoita kommentti