Päättäjien Metsäakatemian kurssi 54: Monipuolista keskustelua metsäalan haasteista ja mahdollisuuksista

Päättäjien Metsäakatemian 54. kurssin osallistujia

Päättäjien Metsäakatemian syksyn 2023 kurssi järjestettiin lokakuussa Kirkkonummella ja Lounais-Suomessa. Kurssilaiset edustivat jälleen monipuolisesti yhteiskunnan eri sektoreita ja aloja: median, tutkimuksen, järjestöjen, liike-elämän ja politiikan vaikuttajien lisäksi osallistujina oli myös aktiivista yhteiskunnallista keskustelua käyviä sosiaalisen median vaikuttajia ja nuoria päättäjiä. Kurssin 34 osallistujan monipuoliset taustat ja aktiivinen ote yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon mahdollistivat rikkaat keskustelut kurssilla käsitellyistä teemoista.

Monimuotoisuus ja metsäsektorin tulevaisuus keskusteluissa seminaaripäivässä

Kurssin seminaaripäivä järjestettiin Majvikissa Kirkkonummella 4.10. Seminaarissa kurssilaiset saivat paljon taustatietoa metsistä ja toimintaympäristöön vaikuttavista globaaleista muutoksista. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin välittämän Valtioneuvoston kanslian tervehdyksen jälkeen seminaaripäivässä keskusteltiin muuttuvan ilmaston vaikutuksista metsäluonnolle Luonnonvarakeskuksen tutkijaprofessori Markus Melinin johdolla ja keinoista talousmetsien monimuotoisuuden turvaamiseksi Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtosen alustamana.

Näkemyksensä toimintaympäristön muutoksiin loivat ajankohtaisesta EU:n metsiin liittyvästä sääntelystä ja uuden komission odotuksista alustanut Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki ja metsäbiotalouden tavoitellun arvonlisän noston haasteista ja mahdollisuuksista kertonut Luonnonvarakeskuksen strategian ja ennakoinnin päällikkö, ohjelmajohtaja Johanna Kohl. Päivän päätteeksi kuulimme metsäbiotalouden innovaatioista ja kuluttajien roolista vastuullisten valintojen edessä Uusi puu -hankkeen projektipäällikkö Virpi Korhosen saattelemana.

Seminaaripäivän keskustelutyöpajassa osallistujat haastoivat toisiaan puun käytön hyväksyttävyydestä ja arvioivat, mihin he toivoisivat arvokasta puuraaka-ainetta ensisijaisesti käytettävän. Vilkas keskustelu puun raaka-ainekäytöstä jatkui myös maastojaksolla, jossa aiheen parissa järjestettiin kurssin toinen työpaja.

Asiantuntija-alustusten tukemana käydyt keskustelut jatkuivat maastojaksolla kohdevierailuilla ja syvensivät kurssilaisten ymmärrystä ajankohtaisiin metsäalan kysymyksiin.

Maastojaksolla puhututti talousmetsien luonnonhoito ja metsiin liittyvät tunteet

Kolmipäiväinen maastojakso järjestettiin Lounais-Suomessa 11.–13.10. Kurssin maasto-osuuden alussa kurssilaiset pääsivät todistamaan Turun seudulla Metsänhoitoyhdistys Lounametsän puunkorjuuesitystä harvennushakkuukohteella ja energiapuun korjuuta Risupeto-koneella toteutettuna.

Puun matkaa kannolta tuotteiksi seurattiin perehtymällä nykyaikaisen puurakentamisen etuihin ja hyötyihin Linnanfältin puurakentamisen asuinalueella Metsäkeskuksen koordinoiman Lounais-Suomi rakentuu puusta -hankkeen ja Tampereen yliopiston puurakentamisen professori Markku Karjalaisen asiantuntevassa opastuksessa.

Raumalla kurssilaiset tutustuivat kahteen erilaiseen maastokohteeseen: vesistönsuojelukohteeseen Selkämeren rantuuksilla VesiKestävä -hankkeen asiantuntijoiden opastuksella ja suojeltuun pähkinäpensaslehtoon varsinaissuomalaisessa kulttuurimaisemassa ylitarkastaja Iiro Ikosen opastuksella. Pähkinäpensaslehdossa kuultiin myös Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön professori Ilari Sääksjärven ajatuksia herättävä alustus elonkirjon suojelun esteistä ja mahdollisuuksista globaalissa mittakaavassa.

Metsä Groupin vieraana Rauman sahalla osallistujat kuulivat maailman moderneimman sahan toiminnasta ja keskustelivat puiden innovatiivisista käyttömahdollisuuksista sahanjohtaja Johanna Harjulan, tehtaanjohtaja Janne Rantasen ja kurssille osallistuneen Metsä Spring tutkimusjohtaja Katariina Kemppaisen opastuksella.

Osallistujat hyödynsivät monialaista asiantuntijuuttaan kurssin aikana alustuksissa ja keskusteluissa ja perustelivat näkemyksiään metsäalan kysymyksiin hyvässä yhteishengessä. Puheenvuoroissa kuultiin raikkaita näkökulmia muun muassa ympäristötunteista ja elinympäristön vaikutuksesta psyykkiseen hyvinvointiin, sekä uutisia parhaillaan kehitteillä olevista bioinnovaatioista. Kurssilla onnistuttiin uuden tiedon oppimisen lisäksi verkostoitumaan ja ymmärtämään metsään liittyviä teemoja erilaisista näkökulmista. Loppukeskustelussa kurssilaiset kuvailivat tunnelmiaan liittyen metsäalan tulevaisuuteen ja akuuttien kriisien ratkaisemiseen toiveikkaiksi – yhteistyön, kuuntelun ja rakentavan keskustelun sekä uuden oppimisen merkitystä korostaen.

54. Päättäjien Metsäakatemian kurssin 13 käskyä kurssin päätöskeskustelun vetäjänä toimineen Jan Erolan mukaan:

Rakenna puusta
Varo risupetoa
Vaali valuma-aluetta
Laajenna lehtoalueita
Älä hakkaa ikimetsää
Sahaa nopeasti
Älä turhaan istuta pienaukkohakkuulle
Puhu tunteista
Tee yhteistyö yli leirirajojen
Korvaa muovi kuidulla
Pysäytä luontokato
Haasta talouspapisto
On vain yksi Vicky Rosti ja Sata salamaa-sovitus

Kirjoita kommentti