Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset Metsäpäivillä 2014

Suomen Metsäyhdistyksen hallitus on päättänyt jakaa tänä vuonna neljä hopeista ansiomerkkiä. Hopeinen ansiomerkki myönnettiin Timo Hiltuselle, Markku Laukkaselle, Tuomo Turuselle sekä Liisa Tyrväiselle. Tunnustukset jaettiin Metsäpäivien avajaisissa 6.11.2014.

Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, jotka ovat pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti työskennelleet Suomen Metsäyhdistyksen ja/tai sen tarkoitusperien hyväksi.

Vesiensuojelussa onnistuminen on yksi metsätalouden ympäristövaikutusten vähentämisen kannalta tärkeimmistä asioista. Metsätalouden ympäristöasiantuntija Timo Hiltunen (Metsähallitus) on edistänyt metsätalouden vesiensuojelua vuosien ajan sekä työssään Metsähallituksessa että erilaisissa valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Hän kantoi päävastuun hiljan julkaistun, uraauurtavan metsätalouden valuma-aluesuunnittelun oppaan koostamisesta. Opas tehtiin metsäsektorin toimijoiden ja ympäristöhallinnon yhteistyönä.

Timo Hiltusella on pitkä kokemus käytännön metsätaloudesta, joten hänen kehittämänsä ajatukset ja menetelmät ovat tiukasti kiinni käytännön arjessa ja siten toteuttamiskelpoisia. Hän on myös verkostoitunut alan tutkijoiden kanssa.

Metsätalouden kannattavuuden kannalta puurakentamisella ja puutuotealalla on erittäin suuri merkitys. Toimittaja Markku Laukkanen on viestinyt ansiokkaasti ja aktiivisesti puurakentamisesta ja puutuotealasta jo pitkään. Hän edisti aktiivisesti puutuotealaa ja puurakentamista myös toimiessaan kansanedustajana. Hänen kehittämästään, vuonna 2010 käynnistyneestä artikkelipalvelusta on tullut suosittu tapa saada tietoa alan ajankohtaisista asioista. Lisäksi Laukkasen laaja suhdetoiminta kotimaassa ja kansainvälisesti on edistänyt puutuotealaa ja puurakentamista merkittävästi.

Toimitusjohtaja Tuomo Turunen (Metsäpalvelu Turunen Oy) edustaa uuden ajan kasvuyrittäjyyttä. Vuonna 1995 perustettu, Savo-Karjalan alueella toimiva menestyvä metsäpalveluyritys on alusta lähtien edustanut uutta ajattelua, vankkaa liiketaloudellisuutta unohtamatta. Yritystoiminnan ohella Tuomo Turunen on jo vuosia edistänyt aktiivisesti ja monella tasolla metsäpalveluyrittäjien asioita, mutta samalla tehnyt myös laajemmin metsäalaa tunnetuksi niin suurelle yleisölle kuin eri alojen vaikuttajillekin. Tuomo Turunen välittää metsätietoa yhtä luontevasti niin ministeriöiden työryhmissä, mediassa kuin lasten ja nuorten keskuudessa.

Professori Liisa Tyrväinen (Metsäntutkimuslaitos) on tehnyt pioneerityötä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin metsiin liittyvän luontomatkailun ja metsien virkistyskäytön, metsien terveysvaikutusten sekä asuinympäristöjen suunnittelun saralla. Liisa Tyrväinen on tuonut osaamistaan myös Metsähallituksen ja muiden käytännön toimijoiden käyttöön muun muassa lukuisten yhteisten hankkeiden kautta. Hän on osaltaan vaikuttanut siihen, että suomalainen tietotaito metsien virkistyskäytössä, luontomatkailussa ja metsien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnissa on arvostettua ja korkeatasoista.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Anders Portin, Suomen Metsäyhdistys, p. 040 586 6179ja

Kirjoita kommentti