Ulos – Ut – Out! -tapahtuman kannanotto: Jokaisella lapsella on oikeus luontosuhteeseen

Suomalaisen luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset lapsille ja nuorille ovat kiistattomat. Luonto on merkittävä istuvasta elämäntavasta irrottava oppimisympäristö, joka tukee kasvua, vuorovaikutusta ja osallistumista. Monipuolinen toiminta luonnossa myös lisää vastustuskykyä sekä edistää mielenterveyttä. Monimuotoinen luontomme on lukuisten hyvinvointivaikutusten lähde, jota kansainvälisen ulkona oppimisen Ulos – Ut – Out! -suurtapahtuman järjestäjät kannustavat hyödyntämään varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Lapsuudessa omaksuttu hyvä luontosuhde tukee kestävän elämäntavan omaksumista.

Suomalaisen luonnon pitkäaikaisia hyvinvointivaikutuksia voidaan edistää siirtämällä varhaiskasvatuksen, opetuksen ja nuorisotyön piirissä olevaa toimintaa sisältä ulos luontoon. Kasvatus-, nuoriso- ja sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat kuitenkin tukea ja koulutusta ulko-opetuksen tueksi.

Ulos – Ut – Out! -tapahtuman järjestäjät tähdentävät, että ammattikasvattajien peruskoulutukseen on sisällytettävä ulkona opettamisen menetelmäopintoja. Jo ammatissa työskentelevät tarvitsevat ammatillista täydennyskoulutusta. Ulkona oppimista edistävät järjestöt ovat kasvattajien tukena järjestämällä erilaisia koulutustilaisuuksia, kouluvierailuja ja tapahtumia sekä julkaisemalla ulko-opetusta edistäviä materiaaleja. Lisäksi valtionhallinnon tulee taata, että kansallinen kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelma laaditaan.

Ulos – Ut – Out! -tapahtumassa Turussa ja Sauvossa kesäkuussa 2017 esitellyt toiminnalliset menetelmät tulee saada käyttöön kaikkialla Suomessa. Ulos – Ut – Out! -tapahtuman järjestäjät haastavat kaikki Suomen kunnat edistämään ulkona oppimista ja tukemaan kasvattajia tässä tärkeässä työssä.

Miten suomalaisen luonnon monimuotoiset hyödyt otetaan käyttöön? Kerro se sosiaalisessa mediassa! #ulos2017

Lisätietoa: Maija Ihantola, Ulos–Ut–Out! -tapahtumakoordinaattori, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, puh. 041 536 8232, maija.ihantola@luontokoulut.fi

Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma Ulos – Ut – Out! järjestettiin Turussa 5.–6. kesäkuuta 2017. Sen järjestivät yhteistyössä FEE Suomi, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry, Suomen ympäristöopisto Sykli Oy, Suomen nuorisokeskusyhdistys ja Valtakunnallinen seikkailukasvatusverkosto, Suomen Metsäyhdistys, Finlands Svenska Idrott rf, WWF Suomi ja Valonia.


www.ulos2017.fi


 

Kirjoita kommentti