Suojelun ja metsätalouden muutosten vaikutukset luontoon selvitetään

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus selvittävät, miten metsätalouden muutokset ja metsien suojelun lisääntyminen ovat vaikuttaneet metsien monimuotoisuuteen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää myös sitä, miten talousmetsien luonnonhoitoa kannattaisi kehittää monimuotoisuuden lisäämiseksi. Nykymuotoisen metsänhoidon lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan tehostetun luonnonhoidon vaikutuksia.

Talousmetsien ekologista kestävyyttä selvitetään tältä kannalta ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomessa. Tutkimuksen rahoittaa metsäteollisuus ja se on osa Metsäteollisuus ry:n vuonna 2016 käynnistynyttä metsäympäristöohjelmaa.

Metsänhoito on 1990-luvulta alkaen ottanut luontoarvot huomattavasti paremmin huomioon kuin ennen. Vaikutukset metsissä ja luonnossa näkyvät kuitenkin vasta vuosikymmenten viipeellä.

”Pitkän aikavälin vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa, jotta talousmetsien luonnonhoitoa osataan kehittää parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo Metsäteollisuus ry:stä.

Metsien rakennepiirteiden kehitystä tarkastellaan Valtakunnan metsien inventoinneista saatujen tietojen perusteella. Luonnonvarakeskus arvioi lisäksi metsien tulevaa kehityskulkua kahdella vaihtoehtoisella luonnonhoidon menetelmällä: tavanomaisella ja tehostetulla.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijat arvioivat sitä, miten metsien rakennepiirteiden kehittyminen vaikuttaa metsälajien säilymiseen. ”Lisäksi keräämme tarkempaa tietoa niin kutsuttujen avainbiotooppien lajistosta, etenkin puiden oksilla ja rungoilla elävistä sammalista ja jäkälistä”, kertoo projektipäällikkö Saija Kuusela Suomen ympäristökeskuksesta.

Luonnonvarakeskuksen ja ympäristökeskuksen aikaisemman selvityksen mukaan metsien monimuotoisuuden turvaa pitää parantaa, jos hakkuita aiotaan lisätä. Hankkeen tavoitteena onkin arvioida, miltä osin tarvitaan parannusta ja miltä osin nykykäytännöt ovat riittäviä.

Tämän vuoden lopussa päättyvä tutkimus selvittää myös, miten muutokset metsäluonnon hoidossa vaikuttavat tulevaisuudessa.


Aiemmin forest.fi:ssä: Metsäteollisuudelta ohjelma monimuotoisuustyöhön – uusi kannuste suojeluun


 

Kirjoita kommentti